Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9.5. Behandling ved residiv og plagsomme symptomer

Til tross for god responsrate ved SCLC begrenset sykdom (ORR 70-90 %) vil de fleste progrediere eller residivere.

Pasienter i god allmenntilstand bør vurderes for 2. linjebehandling, forutsatt respons av platinumbasert behandling i første linje, siden dette bedrer overlevelsen (Früh et al., 2013; Rudin et al., 2015). Om residivet kommer senere enn 3 mnd (sensitivt) reintroduseres førstelinjes cellegiftbehandling (inkludert immunterapi som ved utbredt sykdom, se avsnitt "Karboplatin-etoposid-atezolizumab" i Medikamentell behandling). Ved tidlig residiv (< 3 mnd, refraktær) vil andrelinje kombinasjonsbehandling være aktuell.

Det er begrenset kunnskap omkring effekt av 2. linjebehandling ved SCLC (Cheng, Evans, Stys-Norman, & Shepherd, 2007). Inklusjon i kliniske studier kan være et alternativ. 3. linjes behandling kan vurderes hos pasienter som har respondert i tidligere linjer.

Oral topotekan har i en fase III-studie, vurdert mot best supportive care (BSC), vist effekt med hensyn til respons og overlevelse (O'Brien, Ciuleanu, et al., 2006). I en fase III-studie ga iv topotekan tilsvarende overlevelse, men mer grad 4 toksisitet i form av anemi og trombocytemi sammenlignet med ACO (von Pawel et al., 1999). Peroral topotekan er funnet likeverdig med iv topotekan (von Pawel et al., 2001).

ACO er derfor mest aktuelt som 2. linjebehandling. Karboplatin-irinotekan har også vist effekt i en fase II-studie i 2. linje (G. Chen et al., 2009).

Palliativ strålebehandling bør vurderes ved behov for lindring av dyspné, hoste, hemoptyse eller tumorassosierte smerter i toraks (Bischof et al., 2007). Stereotaktisk strålebehandling mot solitære eller få hjernemetastaser kan være effektivt (Rusthoven et al., 2020), men ofte er det multiple hjernemetastaser slik at helhjernebestråling er mest aktuelt.

For generelle palliative tiltak vises til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

Anbefaling - residiv, LS-SCLC

  • Pasienter i god allmenntilstand bør vurderes for 2. linjebehandling.
  • Ved sent residiv (>3 mnd) reintroduseres tidligere gitt cellegiftbehandling pluss immunterapi.
  • Ved tidlig residiv vil ACO kunne være aktuelt. Oral topotekan er likeverdig i effekt med ACO, men har noe mer hematologisk toksisitet og anbefales dersom ACO ikke er aktuelt.
  • Enkeltstoffbehandling med irinotekan, docetaksel, ifosfamid, temozolomid eller oral etoposid er også vist å kunne ha noe effekt.
  • Torakal strålebehandling er effektivt ved plagsomme tumorrelaterte symptomer fra toraks.

Siste faglige endring: 09. april 2024