Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Ikke-kurativ behandling av NSCLC

Andelen pasienter med NSCLC som får kurativt rettet behandling øker, men fortsatt blir de fleste diagnostisert i et sykdomsstadium der kurativ behandling ikke er mulig, enten pga stadium IV eller i tidligere stadier med negative prognostiske faktorer (Chemotherapy in non-small cell lung cancer: a meta-analysis using updated data on individual patients from 52 randomised clinical trials. Non-small Cell Lung Cancer Collaborative Group, 1995; Groome et al., 2007). Femårs overlevelse ved slik avansert sykdom er svært lav, og ettårs overlevelse etter behandling på omkring 30 % (Gronberg et al., 2009; Helbekkmo et al., 2007; von Plessen et al., 2006). Med moderne behandling kan målsetningen være både livsforlengende – til dels betydelig livsforlengende, symptomforebyggende og symptomlindrende.

Strålebehandling og/eller medikamentell behandling er aktuelt for de fleste med ikke-kurerbar sykdom.

Ved systemisk behandling menes «immunterapi» (PD-1- eller PD-L1-antistoff), målrettet behandling (perorale medikamenter mot EGFR, ALK, ROS1 eller BRAF), eller konvensjonell kjemoterapi (cellegift).

Alle pasienter med NSCLC skal være testet for PD-L1-uttrykk, og alle utenom plateepitelkarsinom-gruppen skal være testet for EGFR-, ALK- og ROS1-mutasjoner. Behandling av metastatisk NSCLC omtales i detalj i dette kapitlet, men kan kort summeres på denne måten: Pasienter med NSCLC uten de nevnte mutasjonene skal vurderes for kombinasjonsbehandling med immunterapi og kjemoterapi, mens pasienter hvor ≥50 % av tumorcellene uttrykker PD-L1 kan vurderes for immunterapi som monoterapi i førstelinje. Ved adenokarsinom med påvist mutasjon tilbys målrettet behandling i førstelinje. Mange pasienter vil også ha nytte av andrelinjebehandling. Valg av andrelinjebehandling vil avhenge av mutasjonsstatus og tidligere gitt behandling. For noen pasienter vil ytterligere linjer med medikamentell behandling også være aktuelt.

Det er ønskelig at så mange pasienter som mulig får tilbud om inklusjon i kliniske studier, da det er vist at deltagelse i studier i seg selv gir bedre prognose (Janni et al., 2006).

Pasienter i stadium III med dårlige prognostiske faktorer behandles på samme måte som stadium IV-sykdom. Ved vurdering om pasienten er kandidat for tumorrettet behandling, må det legges vekt på prognose, livskvalitet, allmenntilstand (ECOG-status, se Figur 13), komorbiditet, alder og pasientens ønsker.

Pasienter med oligometastaser kan vurderes for mer aggressiv behandling (Se avsnitt "Solitær binyre- eller hjernemetastase" i kapittel Kirurgi).

For generelle palliative tiltak, se Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen.

8.1. Palliativ strålebehandling

8.2. Palliativ lungekirurgi

8.3. Medikamentell behandling i førstelinje

8.4. Målrettet behandling

8.5. Behandling ved progresjon

8.6. Immunterapi: bivirkninger, behandlingsvarighet og annet

8.7. Angiogenesehemmere

8.8. Beinresorpsjonshemmere

8.9. Bronkoskopisk intervensjon

8.10. Kontrollopplegg etter ikke-kurativ behandling

Sist faglig oppdatert: 07. juli 2023