Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.13. Oppsummering utredning av lungekreft

Utredning skal lede til et behandlingsvalg som er basert på histopatologisk diagnose og undergruppe, tumors lokalisasjon og utbredelse (cTNM og klinisk stadium I-IV) samt pasientens funksjonstilstand.

Utredningen består av:

 • Anamnese inklusive yrkes- og røykeanamnese (angi sigaretter pr. dag og antall år) og klinisk undersøkelse
 • Respirasjonsfysiologi: spirometri, DLCO (diffusjonskapasitet) og hjerte-lungefunksjon med belastingstester (eks trappetest/CPET) (Adabag et al., 2010; Brunelli et al., 2012; Brunelli et al., 2009; Brunelli, Pompili, & Salati, 2010; Salati & Brunelli, 2012).
 • EKG og hjertefunksjon (Fleisher et al., 2007) (Poldermans et al., 2010).
 • Performance status 0-4
 • Komorbiditet som for eksempel KOLS og koronarsykdom (type / grad), og ECOG har (i tillegg til krefttilstanden) betydning for:
  • Vurdering av per- og postoperativ risiko for komplikasjoner
  • Pulmonal restfunksjon eller invaliditet (etter kurativ behandling)
 • Orienterende blodprøver: Hb, hvite, granulocytter, trombocytter, CRP, Na, K, kreatinin, albumin, Ca, ALP, gGT, ALAT, bilirubin, LD, gir en generell oversikt og kan bidra til å indikere organpåvirkning og eventuelt grad av sykdomsutbredelse.
 • Radiologisk undersøkelser for vurdering av utbredelse
  • Rtg. toraks, CT toraks, MR caput. Alltid PET-CT ved vurdering av kurativ behandling.
 • Biopsi av tumor og/eller metastaser for histologisk/cytologisk diagnose
  • Bronkoskopi, EBUS, bildeveiledet biopsi

Tverrfaglig møte skal gjøre beslutning om behandling og oppfølging: et samarbeid mellom radiolog, nukleærmedisiner, patolog, onkolog, torakskirurg og lungelege som tar stilling til teknisk og medisinsk operabilitet (tumor og pasient), ev. annen palliativ tumorrettet behandling.

Pasient og pårørende skal ha løpende og god informasjon.

For ytterligere informasjon om anbefalt utredning henvises til oppdaterte internasjonale handlingsprogram

Røykeslutt

I en rapport fra Surgeon General i 2014 slås det fast at fortsatt røyking etter diagnosetidspunkt reduserer behandlingseffekten og gir mer bivirkninger av både cytostatika og strålebehandling. Fortsatt røyking fører også til dårligere prognose og større risiko for tilbakefall ved alle behandlingsmodaliteter. Det anbefales derfor å oppmuntre til røykeslutt hos alle pasienter med nyoppdaget lungekreft (Warren, Alberg, Kraft, & Cummings, 2014) (A).

Sist faglig oppdatert: 23. desember 2021