Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

17.7. Polypper med adenocarcinom i tykk og endetarm

For å beskrive hvor dypt kreftceller infiltrerer i polyppøse adenomer (T1-svulster), benyttes to klassifiseringssystemer. For stilkede polypper brukes klassifisering etter Haggitt (nivå 1–4 (Haggitt et al., 1985; Rothenberger et al., 2002)). I tillegg brukes gradering for utbredelse i submucosa (Sm-gradering 1–3), som er mest aktuell i forhold til bredbasede polypper. Se tabell:

Klassifiseringssystemer

T1

Haggitt 1 – i polypphodet

 

T1

Haggitt 2 – i polypphalsen

 

T1

Haggitt 3 – i polyppstilken

 

T1

Haggitt 4 – i polyppbasis

Sm 1 – øvre 1/3 av submucosa

T1

Haggitt 4

Sm 2 – midtre 1/3 av submucosa

T1

Haggitt 4

Sm 3 – nedre del av submucosa

Sm-graderingen forutsetter at man finner gjennomvekst av muscularis mucosae, og at hele submucosa ned til overgang til muscularis propria er med. Klinikerne etterspør gjerne Sm selv om det ikke er mulig å vurdere dette på polyppektomipreparater.

Se forslag til "Mal for polypper med infiltrerende karsinom" i vedlegg til kapittelet. Denne kan brukes etter polyppektomier og på TEM-preparater (transanal endoskopisk mikrokirurgi)

Figurene brukes etter tillatelse av Ellinor Moldeklev Hoff
Figurene brukes etter tillatelse av Ellinor Moldeklev Hoff

Spesifikk måling av submucosal infiltrasjon i flate lesjoner er en tilleggsparameter som kan være viktig når kliniker skal kunne beregne risikoen for lymfeknutemetastaser og/eller resttumor; nødvendigheten for formell tarmreseksjon evt. ytterligere endoskopisk behandling. Man finner i nyere litteratur at dyp submukosal infiltrasjon (DSI) alene kanskje ikke er en selvstendig prognostisk markør med tanke på lymfeknutemetastaser på lik linje med differensieringsgrad, TB og lymfekarinfiltrasjon (Nakadoi et al., 2012; Zwager et al., 2022). Funn av kun denne markøren bør derfor kanskje tillegges begrenset verdi.

I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å måle dybden på submukosal infiltrasjon på grunn av for eksempel suboptimalt orientert biopsimateriale (Kouyama et al., 2016). I utgangspunktet måles dybden fra muscularis mucosae, men dersom denne ikke er fremstilt måles dybden fra toppen av polyppen som vist i Figur 3.

Figur 3: Måling av submucosal infiltrasjon, justert figur ad modum Japanese Society of Cancer of the Colon and Rectum (Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum, 2019).
Figur 3: Måling av submucosal infiltrasjon, justert figur ad modum Japanese Society of Cancer of the Colon and Rectum (Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum, 2019).

Beskrivelse av «tumor budding» (TB, enkeltliggende eller små grupper av 4 eller færre celler i invasiv front av tumor) er anbefalt ved rapportering av tykk- og endetarmskreft. International Tumor Budding Consensus Conference (ITBCC) 2016 fremhever at TB er en uavhengig predikter for lymfeknutemetastaser ved pT1-tumores (Lugli et al., 2017) og Collage of American Pathologists (CAP) har TB i templaten sin for rapportering på biopsier fra tykk- og endetarmskreft (Burgart et al., 2020). I det britiske screeningprogrammet avventes rapportering av TB til man har validert nytten i screeningprogram (NHS Bowel Cancer Screening Programme. Guidance on reporting lesions, 2017). International Collaboration on Cancer Reporting angir at TB nok bør tas med i en svarrapport, men er fortsatt en NON-CORE parameter (Rosty et al., 2020). En konsensusstudie (Delphie, 2021) anbefaler at TB rapporteres ved T1 tumorer ettersom lav grad av TB (Bd1, se under) uten andre risikofaktorer gjør at man oppfatter sjansen for lymfeknutemetastaser som svært lav (Bosch et al., 2013; Haddad et al., 2021).

For TB anbefales en tredelt score i ett «hotspot» 20X synsfelt (0.785 mm2).

  • 0-4 buds; lav grad av budding (Bd1)
  • 5-9 buds; intermediær grad av budding (Bd2)
  • ≥10 buds; høy grad av budding (Bd3)

I to meta-analyser har man funnet at infiltrasjon i lymfekar kan predikere senere funn av lymfeknutemetastaser (Beaton et al., 2013; Bosch et al., 2013). Det er ønskelig at man skiller mellom infiltrasjon i lymfekar og vene dersom dette er mulig.

European guidelines (2010) anbefaler et ekspertpanel (endoskopør, patolog og kirurg) som sammen med pasienten foretar en begrunnet avgjørelse for formell reseksjon i tilfeller med påvist karsinom i et polyppektomipreparat hvor det er frie reseksjonsrender.

Anbefaling:

  • Polypper med adenokarsinomer (T1-svulster) bør rapporteres etter mal

Siste faglige endring: 20. desember 2023