Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

20.5. Vedlegg til kapittel 17 – Patologi

pTNM-klassifikasjon 8. utgave (Sobin et al., 2016)

pT Tumor

TX

 

Tumor, ingen informasjon

T0

 

Tumor ikke påvist

Tis

 

Carcinoma in situ: invasjon i lamina propria

T1

 

Tumor vokser inn i submucosa

T2

 

Tumor vokser inn i muscularis propria

T3

 

Tumor vokser inn subserosa eller ikke-peritonealisert pericolisk/perirektalt vev

T4

 

Tumor invaderer direkte inn i andre organer eller strukturer, og /eller perforerer viscerale peritoneum

 

T4a

Tumor perforerer viscerale peritoneum (involverere overflaten)

 

T4b

Tumor invaderer andre organer eller strukturer

pN Regionale lymfeknuter

NX

 

Ingen informasjon

N0

 

Metastaser ikke påvist

N1

 

Metastase til 1–3 regionale lymfeknuter

 

N1a

Metastase til 1 regional lymfeknute

 

N1b

Metastaser til 2–3 regionale lymfeknuter

 

N1c

Tumorknute(r) (satelitt(er) i subserosa eller i ikke-peritonealisert pericolisk bløtvev uten regionale lymfeknutemetastaser

N2

 

Metastaser til 4 eller flere regionale lymfeknuter

 

N2a

Metastaser til 4–6 regionale lymfeknuter

 

N2b

Metastaser til ≥7 regionale lymfeknuter

Isolerte tumorknuter i mesokolon uten sikker lymfeknuteopprinnelse (ujevne eller infiltrative ytre begrensninger) kan representere diskontinuerlig spredning, venøs invasjon med ekstravaskulær spredning (V1/2) eller en totalt reorganisert lymfeknute (N1/2). Ved fravær at lymfeknutemetastaser klassifiseres disse som N1c. Ved funn av isolerte tumorceller (enkeltceller eller små grupper av celler lik eller under 0,2 m skal disse klassifiseres som N0i i henhold til 8. utgaven av TNM-klassifikasjonen. De som er fra 0,2 – 2 skal angis som N1a(mi).

pM Metastaser

M0

 

Ingen fjernmetastaser

M1

 

Fjernmetastaser

 

M1a

Metastaser til kun ett organ (lever, lunge, ovarie, ikke-regionale lymfeknuter uten peritoneale metastaser

 

M1b

Metastaser til mer enn ett organ

 

M1c

Metastase til peritoneum med eller uten andre organer involvert

Stadieinndeling

Tabell for stadieinndeling

Stadium 0

Tis

N0

M0

Stadium I

T1, T2

N0

M0

Stadium II

T3, T4

N0

M0

Stadium IIA

T3

N0

M0

Stadium IIB

T4a

N0

M0

Stadium IIC

T4b

N0

M0

Stadium III

Uansett T

N1, N2

M0

Stadium IIIA

T1, T2

N1

M0

 

T1

N2a

M0

Stadium IIIB

T1, T2

N2b

M0

 

T2, T3

N2a

M0

 

T3, T4a

N1

M0

Stadium IIIC

T3, T4a

N2b

M0

 

T4a

N2a

M0

 

T4b

N1, N2

M0

Stadium IV

T uansett

N uansett

M1

Stadium IVA

T uansett

N uansett

M1a

Stadium IVB

T uansett

N uansett

M1b

Stadium IVC

T uansett

N uansett

M1c

Mal tykktarmskreft

Veiledning diagnosetekst

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Tykktarmsresektat med ulcererende og strikturerende tumor.
Lavgradig adenokarsinom i colon.

Funn

Veiledning

Preparat

Høyresidig hemikolektomi, reseksjon av colon transversum etc.

Preparatlengde

Angi i cm

Tumors største diameter:

Angi i mm

Tumors lokalisasjon:

Sigmoideum, venstre fleksur etc.

Tumors histologiske type

Adenokarsinom, mucinøst adenokarsinom etc.

Histologisk grad:

Lavgradig/høygradig

Dypeste infiltrasjon:

I submucosa, muscularis propria, perikolisk fett,serosagjennombrudd, i tilstøtende strukturer

Minste avstand fra tumor til sirkumferente reseksjonsflate:

Angi i mm

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie (angis ofte i mm)

Antall lymfeknuter undersøkt:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall + antall med ekstrakapsulær vekst (ikke kjernevariabel)

Tumor budding

Bd1-Bd3

Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener:

Påvist/ikke påvist

Perinevral tumorinfiltrasjon

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

Se tabell for stadieinndeling over

Annen patologi:

Adenomer, divertikler etc.

Mal endetarmskreft 

Veiledning diagnosetekst

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:
Rektosigmoidalt resektat med ulcerovegeterende tumor.
Lavgradig adenokarsinom i rektum.

Funn

Veiledning

Preparatlengde

Angi i cm

Tumors største diameter:

mm

Tumors lokalisasjon:

Distalt for/proksimalt for/på begge sider av peritoneums omslagsfold

Histologisk grad:

Lavgradig/høygradig

Dypeste infiltrasjon:

I submucosa, muscularis propria, perirektalt fett, til serosaoverflaten, i tilstøtende strukturer.

Minste avstand fra tumor til sirkumferente reseksjonsflate:

Angi i mm

Mesorektum:

Dette gjøres makroskopisk (komplett, nesten komplett og inkomplett). Se vedlegg 7

Endereseksjonsrender:

Frie/ikke frie (angis ofte i mm)

Antall lymfeknuter undersøkt:

Antall

Antall lymfeknuter med tumorvev:

Antall + antall med ekstrakapsulær vekst (ikke kjernevariabel)

Tumor budding

Bd1-Bd3

Tumorinfiltrasjon i ekstramurale vener:

Påvist/ikke påvist

Perinevral tumorinfiltrasjon

Påvist/ikke påvist

pTNM-klassifikasjon:

Se tabell for stadieinndeling over

Annen patologi:

Adenomer etc.

Mal for polypper med infiltrerende karsinom 

Malen er et forslag fra representanter for gastrogruppen i Den Norske Patologiforeningen. Se også Tarmscreeningens kvalitetsmanual (Kreftregisteret, 2023). 

Veiledning diagnose

Preparatets art og hoveddiagnose med histologisk type, for eksempel:

Tubulovilløst (tubulært/villøst) stilket/flatt adenom med høygradig dysplasi med adenokarsinom i stilken.

Andre funn

Veiledning

Tumors lokalisasjon:

sigmoideum, venstre fleksur etc

Differensieringsgrad

Høygradig, lavgradig eller «kan ikke vurderes» 

Karsinomets største diameter

Måles i millimeter. Hvis ikke mulig å måle skal det rapporteres «kan ikke vurderes».

Infiltrasjonsdybde

pT-klassifikasjon. Kan rapportere «kan ikke vurderes».

Haggitt-klassifikasjon

Polypphodet må være fremstilt tilstrekkelig. Kan rapportere «kan ikke vurderes».

Sm-klassifikasjon

Hele submucosa representert for å angi denne. Kan rapportere «kan ikke vurderes».

Lymfekarinnvekst

Ikke påvist/påvist/kan ikke vurderes

Venekarinnvekst

Ikke påvist/påvist intramural/kan ikke vurderes

Dybde submukosal infiltrasjon

Måles i dybde fra muscularis mucosae, angis i millimeter med en desimal, evt i µm. Hvis ikke mulig å måle skal det rapporteres «kan ikke vurderes».

Avstand reseksjonsrand

Gjelder lesjoner med malignitet. Angis i mm og måles på snitt. Hvis ikke mulig å måle skal det rapporteres «kan ikke vurderes».

 

For lesjoner som er komplett eller usikker komplett fjernet med biopsitang, eller fjernet med slyngereseksjon måles:

  • Korteste avstand til reseksjonsrand

 

For lesjoner som er fjernet endoskopisk med submukosal disseksjon måles:

  • Korteste avstand til nærmeste sidereseksjonsrand
  • Korteste avstand til dyp reseksjonsrand

Antall tumor «buds»

Antall av "tumor buds" i et hotspot areal, 20x forstørrelse (0,785 mm2).

Graden av tumor «budding»

Lav (0-4 buds), intermediær (5-9 buds) eller høy grad (mer enn 10 buds) av «budding». Kan rapportere «kan ikke vurderes».

pTNM-klassifikasjon:

pT1

Scoring av Her-2

Immunhistokjemisk fargingImmunhistokjemisk uttrykkImmunhistokjemisk klassifisering

Ingen farging

 

Negativ

Svak farging (1+) uansett hvor mange celler

Segmentell eller granulær

Negativ

Moderat (2+) i < 50 % av cellene

Uansett

Negativ

Moderat (2+) i > 50 % av cellene

Membranøs farging, basolateral eller lateral

Usikker – gjenta IHK. Til FISH/SISH om fortsatt >50 %

Intens (3+) i ≤10 % av cellene

Membranøs, basolateral eller lateral

Negativ

Siste faglige endring: 20. mai 2022