Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2.3. Overlevelse

Andelen som overlever sin kreftdiagnose i 5 år eller mer (5-års relativ overlevelse) har økt jevnt, og er rundt 70 % for både tykktarmskreft og endetarmskreft (se figur 2.3). Ved lokalisert sykdom vil nær alle pasientene overleve sin kreftsykdom i 5 år eller mer (>95 %). Tilsvarende tall for pasienter med lokalavansert utbredelse er i overkant av 80 %, mens 5-års relativ over­levelse for pasienter med fjernspreding er rundt 20 % (Cancer in Norway 2020: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021). Overlevelsesestimater kan, slik som insidens, også påvirkes av endringer i diagnostisk presisjon og metode, og omfanget av screening. Derfor vil ofte en samlet beskrivelse av trender for insidens og overlevelse, sammen med mortalitet, være til hjelp for å forstå utvikling i kreftbilde over tid. Derfor er disse estima­tene tatt med i figur 2.3. Når det gjelder utviklingen av mortalitet, har det vært en tydelig reduksjon for endetarmskreft, og mortaliteten er nå redusert til halvparten av hva den var for 30 år siden. Dette skyldes hovedsakelig bedret behandling, blant annet med innføringen operasjonsteknikken TME (total mesorektal eksisjon) i 1993, økt spesialisering og mer preoperativ stråling på begynnelsen av 2000-tallet. For tykktarmskreft har mortalitetsratene vært mer stabil, men det ses en liten nedgang, særlig blant menn, de siste 10–15 årene.

Figur 2.3	Trender i aldersstandardiserte 5-års relativ overlevelse, insidensrater og mortalitetsrater for tykk- og endetarmskreft.
Figur 2.3 Trender i aldersstandardiserte 5-års relativ overlevelse, insidensrater og mortalitetsrater for tykk- og endetarmskreft.
Ratene er standardisert etter norsk middelfolkemengde i 2014.
Kilde: Figurene er modifiserte fra Cancer in Norway 2020 (Cancer in Norway 2020: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021), og gjengitt med tillatelse.

Mens relativ overlevelse gir et mål på hvor mange som overlever sin kreftsykdom, gir betinget 5-års overlevelse et mål på sannsynligheten for å overleve sin kreftsykdom i 5 år eller mer, gitt at man allerede har overlevd ett visst antall år.

Figur 2.4 a og b viser relativ overlevelse og betinget 5-års relativ overlevelse (stiplet linje) for tykk- og endetarmskreft. For tykktarmskreft er det en synlig forskjell i overlevelse mellom kvinner og menn 4–5 år etter diagnosen. Kvinner har noe høyere overlevelse, og 5 år etter diagnose er betinget relativ overlevelse nær 100 %. Det betyr at de da har lik overlevelse som en sammenlignbar gruppe uten kreft. For endetarmskreft er det liten forskjell i overlevelse mellom menn og kvinner. Betinget 5-års relativ overlevelse flater ut på rundt 90–95 % 5 år etter diagnose, med noe høyere overlevelse blant menn.

Figur 2.4: Relativ overlevelse opp til 15 år etter diagnose og betinget overlevelse opp til 10 år etter diagnosen for tykk- og endetarmskreft.
Figur 2.4: Relativ overlevelse opp til 15 år etter diagnose og betinget overlevelse opp til 10 år etter diagnosen for tykk- og endetarmskreft.
Kilde: Figurene er modifiserte fra Cancer in Norway 2020 (Cancer in Norway 2020: cancer incidence, mortality, survival and prevalence in Norway, 2021), og gjengitt med tillatelse.

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022