Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.2. Medikamentell behandlingsstrategi

Medikamentell behandling av ikke-operabel sykdom har som mål å forlenge levetid, lindre symptomer og opprettholde livskvalitet (Sorbye et al., 2009). Median overlevelse har økt fra ca. 6 måneder på 1980-tallet til 30 måneder (Venook et al., 2017) for pasienter som får kombinasjonskjemoterapi i studier (Glimelius et al., 2012). Basert på tall fra Kreftregisteret har median overlevelse ved synkron metastatisk sykdom økt fra 5 til 12 md., med en større økning i overlevelse for yngre pasienter (Sorbye et al., 2013). 5-års relativ overlevelse for stadium IV er nå 20% for koloncancer og 24% for rectumcancer (Larsen, 2022)Pasienter som er i for dårlig allmenntilstand til å motta kjemoterapi har svært kort forventet levetid (Sorbye et al., 2009). 

Behandlingsstrategien vil avhenge av hvorvidt det er ønskelig med rask respons på grunn av symptomer (Van Cutsem et al., 2016), eller om behandlingen først og fremst har som mål å hindre videre progresjon og gi forlenget levetid. Dersom rask respons er ønskelig anbefales kombinasjonskjemoterapi gitt som infusjonsregimer sammen med antistoff. Ved mindre intensiv behandling kan en starte med monoterapi for senere å gi kombinasjons-behandling (Ducreux et al., 2011; Gramont Lesparre et al., 2009; Koopman et al., 2007; Seymour et al., 2007). Oppstart av behandling kan eventuelt avventes hvis sykdommen har liten tumorbyrde og langsom vekst, for eksempel ved få og små lungemetastaser.

Medikamentell behandlingsalgoritme ved metastatisk kolorektal cancer
Medikamentell behandlingsalgoritme ved metastatisk kolorektal cancer

Ved lite sykdomsbyrde kan det i førstelinje gis monoterapi 5FU og bytte til kombinasjonskjemo ved progresjon. Hos skrøpelige/eldre bør kjemoterapi gis i redusert dose.

*dMMR/MSI og progress på førstelinje behandles videre som ved anbefaling for første-, andre- og tredjelinje basert på RAS/BRAF status
**dersom ikke gitt tidligere eller som reintroduksjon dersom gitt i førstelinje
***ved påvist HER2-amplifisering og RAS villtype kan man vurdere behandling rettet mot HER2
****ved påvist NTRK-fusjon

Siste faglige endring: 31. januar 2024