Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.3. Aktuelle medikamenter og bivirkninger

5-FU: Vanlige bivirkninger er slimhinne-affeksjon med rennende øyne og nese, kvalme, diare, tørr hud i hender og føtter. Enkelte få pasienter kan få brystsmerter (angina). Hos pasienter med DPD-mangel kan bivirkningene bli svært uttalte (se over).

Kapecitabin: Som 5-FU, i tillegg kan kapecitabin gi palmoplantart erytem (hand-foot syndrom).

Oksaliplatin: Dosebegrensende for oksaliplatin er kumulativ perifer nevropati med etter hvert også motoriske symptomer med funksjonsnedsettelse. Symptomene forverres ved kulde­eksponering. Nevropatien er som oftest reversibel, men noen pasienter (10–30 %) kan ha betydelige plager mer enn 1 år etter avsluttet behandling. Enkelte pasienter utvikler allergisk reaksjon mot oksaliplatin, ofte etter 8–10 kurer eller ved reintroduksjon, og behandlingen må da ofte seponeres. Ved reintroduksjon brukes ofte litt lengre infusjonstid.

Irinotekan: Irinotekan kan gi akutt kolinergt syndrom, diaré og hårtap. Irinotekan anbefales ikke ved nedsatt nyrefunksjon.

Bevacizumab: De vanligste bivirkninger ved bevacizumab er hypertensjon og proteinuri. Mer sjeldne men alvorlige bivirkninger er økt forekomst av arterielle og venøse tromboembolier (1–2 %; hos eldre 4–5 %) samt perforasjon i GI-tractus (1–2 %), og risiko for blødning og forsinket sårtilheling.

Ved opptreden av asymptomatiske lungeembolier under behandling med bevacizumab kan pasienten fortsette behandlingen under dekke av lavmolekylært heparin eller DOAC/NOAC, eventuelt etter en kort pause fra kjemoterapi på 1–2 uker. Hos pasienter med tidligere arterielle tromboemboliske episoder, vanskelig regulerbar hypertensjon eller inflammatorisk tarmsykdom bør en være tilbakeholden med medikamentet. Forsiktighet skal utvises ved hjernemetastaser. Bevacizumab synes ikke å øke risiko for alvorlige blødninger hos pasienter som får antikoagulasjonsbehandling (Leighl et al., 2011). Medikamentet bør være seponert 4 uker før elektiv kirurgi og 1 uke før mindre inngrep som for eksempel innleggelse av veneport og biopsi. Behandling med bevacizumab bør ikke starte før 4 uker etter et større kirurgisk inngrep.

Cetuximab/panitumumab: Den vanligste bivirkningen av EGFR-hemmere er akne-liknende hudreaksjoner. Profylaktisk tetracyclinbehandling ser ut til å være gunstig (Scope et al., 2007). EGFR hemmere kan gi alvorlig hypomagnesemi.

Trifluridin/tipiracil (TAS-102): De vanligste bivirkningene er i tillegg til nøytropeni, GI-toksisitet, nedsatt appetitt og fatigue

Regorafenib: Kan gi uttalte bivirkninger som asteni/fatigue, anemi, trombocytopeni, GI-toksisitet, hand-foot syndrom, infeksjoner og hypertensjon.

Sist faglig oppdatert: 20. mai 2022