Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

14.6. Aktuelle medikamenter og bivirkninger

5-FU: Vanlige bivirkninger er slimhinne-affeksjon med rennende øyne og nese, kvalme, diare, tørr hud i hender og føtter og palmoplantart erytem (hånd-fot syndrom). Enkelte pasienter kan få brystsmerter (angina), hjerteinfarkt, hjertesvikt, arytmier, og hjertestans er også rapportert, og forsiktighet skal utvises hos pasienter med kjent kardiell komorbiditet. Hos pasienter med DPD-mangel kan bivirkningene bli svært uttalte (se Medikamentell behandlingsstrategi).

Kapecitabin: Som 5-FU.

Oksaliplatin: Dosebegrensende er kumulativ perifer nevropati med etter hvert også motoriske symptomer med funksjonsnedsettelse. Symptomene forverres ved kulde-eksponering. Nevropatien er som oftest reversibel, men noen pasienter (10–30 %) kan ha betydelige plager mer enn 1 år etter avsluttet behandling. Enkelte pasienter utvikler allergisk reaksjon mot oksaliplatin, ofte etter 8–10 kurer eller ved reintroduksjon, og behandlingen må da ofte seponeres. Ved reintroduksjon brukes lengre infusjonstid og økt premedikasjon.

Irinotekan: Irinotekan kan gi akutt kolinergt syndrom, diaré og hårtap. Irinotekan anbefales ikke ved nedsatt leverfunksjon og forsiktighet bør utvises ved nedsatt nyrefunksjon.

Bevacizumab: De vanligste bivirkninger er hypertensjon og proteinuri. Mer sjeldne men alvorlige bivirkninger er arteriell og venøs tromboemboli (1–2 %; hos eldre 4–5 %) samt perforasjon i GI-tractus (1–2 %), risiko for blødning og forsinket sårtilheling. Ved opptreden av asymptomatisk lungeemboli under behandling med bevacizumab kan pasienten fortsette behandlingen under dekke av DOAC/NOAC, eventuelt etter en kort pause fra kjemoterapi på 1–2 uker. Hos pasienter med tidligere arterielle tromboemboliske episoder, vanskelig regulerbar hypertensjon eller inflammatorisk tarmsykdom bør en være tilbakeholden med medikamentet. Forsiktighet skal utvises ved hjernemetastaser. Bevacizumab synes ikke å øke risiko for alvorlige blødninger hos pasienter som får antikoagulasjonsbehandling (Leighl et al., 2011). Medikamentet bør være seponert 4 uker før elektiv kirurgi og 1 uke før mindre inngrep som for eksempel innleggelse av veneport og biopsi. Behandling med bevacizumab bør ikke starte før 4 uker etter et større kirurgisk inngrep.

Cetuximab/panitumumab: Den vanligste bivirkningen er akne-liknende hudreaksjoner. Profylaktisk tetracyclinbehandling ser ut til å være gunstig (Scope et al., 2007). EGFR hemmere kan også gi allergisk reaksjon og alvorlig hypomagnesemi.

Trifluridin/tipiracil: Antimetabolitten trifluridin i kombinasjon med tymidinfosforylase hemmeren tipiracil. De vanligste bivirkningene er nøytropeni, GI-toksisitet, nedsatt appetitt og fatigue.

Regorafenib: Multikinasehemmeren kan gi uttalte bivirkninger som asteni/fatigue, anemi, trombocytopeni, GI-toksisitet, hand-foot syndrom, infeksjoner og hypertensjon.

Enkorafenib: De vanligste bivirkningene er kvalme, fatigue, magesmerter, diare og nedsatt appetitt hodepine, muskel/skjelettsmerter. Sjeldnere, men potensielt alvorlige bivirkninger er nye primære kutane maligniteter, forlenget QT tid, venstre ventrikkel dysfunksjon og okulære toksisiter. Det anbefales regelmessig dermatologisk undersøkelse og kontroll av EKG og venstre ventrikkelfunksjon.

S-1: S-1 inneholder tegafur/gimeracil/oteracil og har mindre bivirkninger som hjertetoksisitet og hånd-fot syndrom enn 5-FU/kapecitabin.

Pembrolizumab: Immune checkpunkt hemmer (ICI) med bivirkninger som andre ICI.

Siste faglige endring: 20. desember 2023