Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

9. Metode og prosess

Hva er nasjonale retningslinjer?

Nasjonal helse- og sykehusplan (2015–2019) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2015) klargjør at Helsedirektoratet innenfor rettslige rammer, har en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjenestenivå. Helsedirektoratet er derved eneste aktør som har man­­dat til å lage nasjonale retningslinjer for helsetjenesten. Helsedirektoratet har en koordi­ne­­rende rolle for å utvikle overordnede referanserammer for kreftomsorgen, sammen med de regionale helseforetakene, kommunene og andre relevante myndighetsorganer og tjenester.

Nasjonale retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap som er fremskaffet på en systematisk, kunnskapsbasert måte. De nasjonale retningslinjene gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelses­tidspunk­tet, og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i tjenesten.

Nasjonale retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerne, men skal som faglig norme­rende langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet i lovverket. Der­som en velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra nasjonale faglige retningslinjer, bør en dokumentere dette og være forberedt til å begrunne sitt valg.

Kunnskapsbasert prosess

Helsedirektoratet legger til grunn at alle nasjonale retningslinjer skal være utarbeidet etter en metode med vekt på forskningsbasert kunnskap, tydelig og tilgjengelig dokumentasjon, bruker­medvirkning, tverrfaglighet, fokus på praksis, implementering og oppdatering.

Det er en omfattende prosess å lage gode retningslinjer som tilfredsstiller krav til prosess, metode og transparens som er det nivået Helsedirektoratet og andre liknende organisasjoner har lagt til grunn for utforming av anbefalinger.

Bakgrunn og arbeidsprosess ved 1. utgave

Arbeidsgruppen

Navn

Stilling

Sted

Kristoffer Lassen (leder)

Kirurg

Oslo universitetssykehus

Hanne Hamre

Onkolog

Akershus universitetssykehus

Erling Bringeland

Kirurg

St. Olavs hospital

Linn Såve Nymo

Kirurg

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Andreas Abildgaard

Radiolog

Oslo universitetssykehus

Eric Dorenberg

Intervensjonsradiolog

Oslo universitetssykehus

Christer Tønnesen

Gastroenterolog

Oslo universitetssykehus

Henning Hellan

Radiolog

St. Olavs hospital

Katrin Hammerling

Onkolog

Haukeland universitetssjukehus

Trine Folseraas

Gastromedisiner

Oslo universitetssykehus

Kjetil Søreide

Kirurg

Stavanger universitetssykehus

Tormod Guren

Onkolog

Oslo universitetssykehus

Habilitet

Alle gruppens medlemmer ble bedt om å oppgi potensielle interessekonflikter. Helsedirektoratet har vurdert arbeidsgruppens medlemmer som habile når det gjelder utarbeiding av utkast til nasjonale retningslinjer for diagnostikk, behandling, og oppfølging av kreft i galleveier og galleblære.

Oppdatering av retningslinjene

Utviklingen på kreftområdet går raskt. Innholdet i Nasjonale faglige retningslinjer vurderes derfor årlig, og oppdateres om nødvendig. Revisjonen gjøres av en oppdateringsgruppe.

Helsedirektoratet mottar forslag til representanter i oppdateringsgruppen fra Norsk Gastro­intestinal cansergruppe, og sender en forespørsel til alle RHFene om utnevnelse. Gruppen oppnevnes deretter av Helsedirektoratet. Etter behov foretas det utskiftninger av represen­tanter, eller det oppnevnes en ny oppdateringsgruppe.

2. utgave

Oppdatering av handlingsprogrammet er gjort av en nedsatt oppdateringsgruppe.

Oppdateringsgruppe

RHF

Navn

Spesialitet

Arbeidssted

Helse Sør-Øst

Kristoffer Lassen (leder)

Kirurg

Oslo Univ.sykehus

 

Hanne Hamre

Onkolog

Akershus Univ.sykehus

 

Trine Folseraas

Gastromedisiner

Oslo Univ.sykehus

 

Eric Dorenberg

Intervensjonsradiolog

Oslo Univ.sykehus

 

Tormod Guren

Onkolog

Oslo Univ.sykehus

Helse Vest

Katrin Hämmerling

Onkolog

Haukeland Univ.sykehus

Helse Nord

Linn Såve Nymo

Kirurg

Univ.sykehuset Nord-Norge

 

Ørjan Solstad

Patolog

Univ.sykehuset Nord-Norge

 

Ragnhild Wold

Molekylærpatolog

Univ.sykehuset Nord-Norge

Helse Midt

Henning Hellan

Radiolog

St.Olavs hospital

 

Erling Bringeland

Kirurg

St.Olavs hospital

 

Knut-Arne Wensaas

Fastlege

 

 

Karin Frydenberg

Fastlege

 

Vesentlige endringer av anbefalinger defineres som endringer som vil påvirke innholdet, ikke grammatikalske eller språklige endringer som skal forbedre lesbarheten.

Vesentlige endringer fra 1. utgave

  • Anbefaling under kapittelet Spesifikt om molekylære analyser er endret
    • Fra: Molekylær profilering av svulstvev bør vurderes for pasienter med inoperabelt kolangiocarsinom og god allmentilstand, fortrinnsvis med genpaneler
    • Til: Molekylær profilering av svulstvev, fortrinnsvis med genpaneler, bør utføres for pasienter med inoperabel eller avansert kreft i galleveiene og god allmenntilstand.
  • Anbefaling under kapittelet Onkologisk behandling er endret
    • Fra: Gem-Cis, Gem-Ox eller Gem-Cap anbefales i 1. linje for pasienter i god allmentilstand med inoperabelt kolangiocarcinom.
    • Til: GemCis med tillegg av durvalumab anbefales i 1. linje for pasienter i god allmenntilstand med inoperabelt kolangiocarcinom som ikke har intoleranse for noen av disse medikamentene. Alternativ behandling i 1. linje er GemOx eller GemCap.

Siste faglige endring: 28. mai 2024