Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.3. Medikamentell behandling

Bivirkningene ved kjemoterapi er velkjente med kvalme, brekninger og håravfall som de hyppigste. Cisplatin og metotreksat kan gi nyreskade, og for cisplatin kan dette resultere i hypomagnesemi. Cisplatin er i tillegg ototoksisk og nefrotoksisk. Kjemoterapi med nyretoksiske cytostatika innebærer ofte at rikelig hydrering med forsert diurese er nødvendig. For eldre pasienter med kardiovaskulær sykdom må man være oppmerksom på at dette kan bety en ekstrabelastning på hjertet. Myelosuppresjon med tilhørende problemer forekommer. 

Cytostatika kan ha en direkte effekt på slimhinner i munnhule og svelg. Særlig gjelder dette metotreksat. Man skal ellers være oppmerksom på at brekninger og oppkast over tid representerer et kraftig syreangrep på tenner, noe som hos denne pasientgruppen forsterker ovenfor nevnte problemer. 

Målrettet behandling med cetuximab gir ofte kviseliknende hudutslett. Profylaktisk tetracyklin (som doksyklin 100mg x 1) i 6-8 uker kan overveies. Ved symptomer kan man starte med doksyklin 100 mg x 2 til symptombedring. Cetuximab kan også gi hypomagnesemi.

Immunterapi tolereres generelt bedre enn cytostatika av de fleste pasienter. Bivirkningene kan potensielt ramme alle organsystemer, men hud, GI-traktus, lever og endokrin toksisitet er vanligst. Bivirkningene er generelt sett håndterbare, men kan i enkelte tilfeller være fatale. Det er derfor viktig at alle pasienter som skal gjennomgå behandling med immunterapi får muntlig og skriftlig informasjon om bivirkninger og når og hvor de kan ta kontakt dersom dette skulle oppstå.

Anbefalinger: 

  • Alle behandlingsmodaliteter ved hode/halskreft er forbundet med bivirkninger og senskader. Det er viktig å kjenne til de vanligste, forespørre/undersøke spesifikt ved oppfølging og intervenere tidlig der det lar seg gjøre. 

Siste faglige endring: 27. november 2023