Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.2. Patologi

I denne sammenheng omtales tre typer av primært karsinom i hud:

  • Plateepitelkarsinom (PEC)
  • Basalcellekarsinom (BCC)
  • Merkelcellekarsinom

I tillegg gis kort omtale av kutant malignt melanom.

Plateepitelkarsinom

PEC oppstår i overflateepitel i hud, vanligvis i soleksponert hud.  Konvensjonelt PEC er vanligst. Overflateepitel kan vise dysplasiforandringer. Infiltrerende tumorkomponent viser varierende grad av differensiering (høyt, middels og lite differensiert PEC). Keratinisering i tumor er uttrykk for differensiering. PEC kan være så lite differensiert at man trenger spesialanalyser for å bekrefte plateepiteldifferensiering. Typiske plateepitelmarkører er CK5/6 og p40, samt EMA. Ber Ep4 er negativ.

PEC i hud sprer seg vanligvis sjelden (ca. 5 %). Spredning er til regionale lymfeknuter.

Basalcellekarsinom

Basalcellekarsinom (BCC) er vanligvis en langsomt voksende malign tumor utgående fra basalcellelag i epidermis. BCC har minimal metastatisk potensiale. Tumor er bygget opp av atypiske basaloide celler med heterogent vekstmønster. Det finnes varianter av BCC som viser keratinisering. For å skille dem fra plateepitelkarsinom, kan man bruke spesialanalyser. BCC er nesten alltid positiv for BerEp4 og negativ for EMA. Det er omvendt for PEC.

De fleste BCC har utmerket prognose. Unntak er svulster som, på bakgrunn av morfologi (infiltrerende type, perineural vekst, karaffeksjon), størrelse (>20mm) og kliniske karakteristika (immunsupprimert pasient, tidligere bestrålt område, residiv) defineres som høyrisiko tumores.

Merkelcellekarsinom

Merkelcellekarsinom er neuroendokrint hudkarsinom som utgår fra taktile epiteliale celler (Merkelceller). Tumorceller er morfologisk lite differensierte, og viser morfologi av småcellet malign tumor med høy mitotisk aktivitet og nekroser.

Tumorceller uttrykker neuroendokrine markører (eks. Synaptofysin og Chromogranin), samt keratiner (eks. AE1/AE3, CK og CK20).

Merkelcellekarsinom er høygradig malign tumor med høy metastatisk potensiale, aggressivt forløp og høy residivrate.

Anbefalinger:

  • Håndtering av kompliserte hudresektater i forbindelse med reseksjon av avansert karsinom i hud skal håndteres av erfaren personell. God merking av preparat og god dokumentasjon av snittuttak er påkrevet for best oversikt over – og angivelse av – reseksjonsrender.
  • Tumorstørrelse, tumortykkelse og avstand til reseksjonsrender skal angis i millimeter. Histologiske parametere som tyder på høyrisiko tumor (perineural tumorinfiltrasjon og tumortromber i kar) skal rapporteres.
  • Basalcellekarsinom av infiltrerende type som oppstår i ansikt/øre med ufrie render, perineural vekst og/eller residiv, skal betraktes som høyrisikotumor.

Malignt melanom

Kutant malignt melanom utgår fra melanocytter i epidermis og kan være begrenset til epidermis (in situ), eller vokse gjennom basalmembran og infiltrere dermis og subkutant vev (invasivt malignt melanom). Det er stor forskjell i prognose avhengig av hvor vidt tumor er invasiv eller ikke, samt av infiltrasjonsdybde i dermis/subkutant vev.

Melanomceller kan se ut som nævusceller med atypi, men de kan også være epitelioide og spolformete. Denne tumor uttrykker melanocyttmarkører Melan A og Hmb45, samt S‑100 og SOX10. Keratinmarkører er som regel negative, men fokal positivitet kan forekomme, særlig i metastaser.

Invasivt malignt melanom er aggressiv tumor med høy spredningspotensiale både til regionale lymfeknuter og som fjernmetastaser.

For detaljert oversikt over kutant malignt melanom, se Nasjonalt handlingsprogram for diagnostikk, behandling of oppfølging av maligne melanomer (Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer, 2019).

Sist faglig oppdatert: 07. mai 2020