Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

22.4. Diagnostikk

Initial vurdering vil være visuell og palpatorisk undersøkelse av primærtumor, samt palpasjon av hals med tanke på regional lymfeknutesvulst. Størrelse og beliggenhet av tumor, samt eventuelle regionale metastaser vurderes før behandlingsbeslutning tas.  

Biopsi vil ved små tumores optimalt gjøres med in-toto reseksjon/stansebiopsi for å tilstrebe diagnostikk og behandling i samme seanse. Ved større tumores, bør biopsier ikke tas i grensesjiktet mot frisk hud. 

Bildediagnostikk vurderes i henhold til histologi og spredningspotensiale (se tabell 22.1). Ved små PEC i hud i ansikt/ hals, er klinisk undersøkelse og eventuelt ultralyd tilstrekkelig utredning. Ved tegn til metastaser bør det tas CT.

Ved Merkelcellekarsinom er det større risiko for spredning og biledediagnostikk kan vurderes ved primærtumor > 2 cm. I tillegg kan tumormarkøren neuronspesifikk enolase (NSE) brukes i oppfølging av pasienter med Merkelcellekarsinom. 

Hudkreft henvist til regionale ØNH-avdeling vil ofte være lokalavansert og/eller med regionale metastaser. Pasientene kommer dermed i pakkeforløp for hode- og halskreft, men kan også komme via andre pakkeforløp som malignt melanom, metastaser med ukjent utgangspunkt eller mistanke om kreft. Unntaket er basalcellekarsinom. 

Tabell 22.1

Stadium 

Modalitet 

Evidensnivå 

CT og/eller MR 

  • Valg av modalitet avhengig av primærlokalisasjon, se organkapitlene 

UL (eller CT eller PET/CT)(de Bondt et al., 2007; 2020a; Kyzas et al., 2008; Liao et al., 2012; Wu et al., 2012; Xing et al., 2011) 

  • Ultralyd har høyere sensitivitet og er mer spesifikk enn CT og PET/CT for staging og oppfølging av regionale lymfeknuter, men undersøkelsen må utføres av lege med bred erfaring i lymfeknutediagnostikk. 
  • Metaanalysen gjelder generelt for melanomer, ikke spesielt for hode- og halskreft. 

 

PET/CT (eller CT eller UL) 

  • PET/CT har høyere sensitivitet og er mer spesifikk enn UL og PET/CT for staging og oppfølging av regionale lymfeknuter, men undersøkelsen må utføres av lege med bred erfaring i lymfeknutediagnostikk. 
  • PET/CT har lav positiv prediktiv verdi (33 %) (Xing et al., 2011), hvilket indikerer at undersøkelsen ikke bør gjøres hos pasienter med lav risiko for metastaser hvis det ikke foreligger kliniske tilleggsindikasjoner. 
  • Metaanalysen gjelder generelt for melanomer, ikke spesielt for hode- og halskreft. 

 

Siste faglige endring: 27. november 2023