Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

11.6. Histopatologisk diagnostikk

Under operasjon for hjernesvulst foretas ofte frysesnittundersøkelse. Vev fra svulst fryses da ned i isopentan og det skjæres frysesnitt som farges med hematoxylin-erytrosin (eller hematoxylin-eosin). Frysesnitt gir mulighet for foreløpig diagnose under operasjonen og er især indisert der svaret på frysesnittet kan ha betydning for det videre kirurgiske inngrepet. En frysesnittdiagnose er i alle tilfeller å regne som en foreløpig diagnose der undersøkelse av formalinfiksert restmateriale må avventes før endelig diagnose stilles. Dersom det er praktisk mulig beholdes restmaterialet nedfrosset ved –80°C i diagnostisk biobank for eventuelle senere molekylærpatologiske undersøkelser.

Hovedpreparatet fikseres i formalin og innstøpes deretter i parafin. Dette vevet brukes til histologiske farginger, immunhistokjemiske undersøkelser, og molekylærgenetiske undersøkelser som for eksempel MLPA, PCR, pyrosekvensering, NGS og FISH.

For å stille en integrert diagnose må patologen vurdere tumors morfologi ved lysmikroskopi, resultatet av immunhistokjemiske farginger, og molekylærpatologiske funn. Svulstene klassifiseres etter CNS-WHO 2021.

Aktuelle immunhistokjemiske undersøkelser for nevroepiteliale svulster

Aktuelle immunhistokjemiske undersøkelser ved nevroepiteliale svulster er:

GFAP – nyttig for å skille gliomer fra andre svulster

Ki67 – proliferasjonsmarkør

P53 – positiv i mange diffust infiltrerende astrocytomer

IDH1 – ved alle diffust infiltrerende gliomer (se 11.5.3)

ATRX – tapt kjernefarge i IDH-positiv svulst er diagnostisk for diffust astrocytom

H3 K27M – ofte positiv i midtlinjegliomer

EMA – ofte positiv i ependymomer

P65 – ofte positiv i RELA-positive ependymomer

H3K27(28)me 3 - screening for tap av trimetylering av aminosyren Lysine i posisjon 28 (27) på H3. Aktuelt i diagnostikk av diffust midtlinjegliom, H3K27-alterert

  1.  

Aktuelle immunhistokjemiske undersøkelser for meningeomer

Aktuelle immunhistokjemiske undersøkelser ved meningeomer er:

EMA – skille meningeom fra solitær fibrøs tumor (sammen med stat-6, CD34, S100, PGR)

Ki67 – finne områder med mest mitoser

  1.  

Aktuelle immunhistokjemiske undersøkelser ved hjernemetastaser

Aktuelle immunhistokjemiske undersøkelser ved hjernemetastaser er:

Cytokeratiner – positive i karsinomer (ulike cytokeratoner kan differensiere mellom ulike karsinomtyper)

TTF-1 – tyder på metastase fra lungekarsinom

Napsin A – tyder på metastase fra lungekarsinom

AP-15 – tyder på metastase fra mammakarsinom

CDX2 – tyder på metastase fra adenocarinom i gastrointestinaltraktus

S100 – tyder på metastase fra malignt melanom

MelanA – tyder på metastase fra malignt melanom

HMB-45 – tyder på metastase fra malignt melanom

En rekke andre immunfarginger kan være aktuelle for å finne mulig origo til carcinommetastaser. Det henvises til spesiallitteraturen (Pekmezci et al., 2013).

Anbefalinger:

 • Svulster i sentralnervesystemet klassifiseres etter WHOs retningslinjer av 2021
 • Immunhistokjemisk farging for IDH1R132H og H3 pK28me3 gjøres på alle diffust infiltrerende gliomer
  1. Ved negativ immunhistokjemi gjøres utvidet molekylærgenetisk analyse på IDH1 kodon 132 og IDH2 kodon 172 ved MLPA og/eller sekvensering. Ved negativ MLPA bør det gjøres sekvensering for IDH
  2. Ved påvist tap av H3 p.K28me3-uttrykk gjøres utvidet molekylærgenetisk analyse på H3
  3. Ved glioblastomer hos pasienter eldre enn 54 år med bevart ATRX og H3p.K28me3, uten mistanke om tidligere diffust CNS WHO grad 2 gliom, kan man vurdere å utelate utvidet molekylærgenetisk analyse ved negativ IDH immunhistokjemisk farging (da de fleste glioblastomer i denne aldersgruppen er IDH-villtype)
 • ATRX immunfarging gjøres på alle diffust infiltrerende gliomer
 • Alle IDH muterte astrocytomer histologisk grad 2 og 3 skal testes for homozygot delesjon CDKN2A/B for å utelukke molekylærgenetisk grad 4 tumores
 • 1p/19q-status undersøkes hos alle pasienter med påvist IDH-mutasjon
  1. I tilfeller med klassisk morfologi forenlig med astrocytom og tap av ATRX (og/eller nukleær p53-akkumulasjon) kan man vurdere å utelate analyse av 1p19q-status
 • Molekylærpatologisk undersøkelse for MGMT-promotormetylering gjøres på alle grad 4 tumores

Siste faglige endring: 17. august 2023