Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

.2. Temozolomid monoterapi

Indikasjon

 • Adjuvant som ledd i primærbehandling av glioblastom eller anaplastisk astrocytom (med oppstart 4–6 uker etter siste strålefraksjon).
 • Residivbehandling av diffuse gliomer.

Kuroppsett

 • Kurintervall 4 uker.
 • Evaluering med MR etter 3–4 og 6–8 kurer.

Behandlingstid

 • Ved adjuvant behandling: 6–12 kurer avhengig av diagnose og alder.
 • Ved residivbehandling: Ofte 6–8 kurer, blant annet avhengig av behandlingseffekt.

Medikament

Dose

Temozolomid

(150*-) 200 mg/m2/dag i 5 dager. Maksimal døgndose: 500 mg

*   Vanlig startdose for pasienter som tidligere har fått cytostatikabehandling.
Vurderes økt til 200 mg/m2/dag ved oppstart kur nr 2.

 • Peroral behandling en gang daglig.
 • Kapslene bør tas ved omtrent samme tidspunkt hver dag.
 • Kapslene skal tas fastende, det vil si minst en time før og etter matinntak.
 • Kapslene skal svelges hele (må ikke åpnes eller tygges) med et glass vann.
 • Dersom oppkast etter at dosen er tatt skal man ikke ta ny dose.

Oppstart ny kur dag 29

Mest vanlige bivirkninger

 • Benmargssuppresjon: Oftest trombocytopeni og lymfopeni, men også nøytropeni og sjeldnere anemi.
 • Leverpåvirkning, oftest ALAT-stigning.
 • Gastrointestinale forstyrrelser: Spesielt kvalme, oppkast, anoreksi, smaksforandringer og obstipasjon.
 • Andre: Utslett, kløe, tretthet/fatigue. 

Antiemetisk behandling

Ondansetron eller metoklopramid kan gis før administrering av Temozolomid, men mange pasienter klarer seg uten. Vær oppmerksom på obstipasjonsfare ved bruk av ondansetron.

Pneumocystis jiroveci profylakse

Profylakse med trimetoprim-sulfa (2 tabletter x 2 hver lørdag og søndag) bør overveies hos pasienter som står på høydose steroider over lengre tid.

​​​​​​​Blodprøvekontroll

 • Ved oppstart: Hemoglobin, trombocytter, leukocytter, nøytrofile granulocytter, lymfocytter, kreatinin, natrium, kalium, klorid, kalsium, magnesium, urea, albumin, ALAT, ASAT, LD, ALP, GT, bilirubin, blodglukose og CRP.
 • Lave og synkende hematologiske parametere bør følges til man ser en stigende tendens, høye og økende leverparametere til man ser en synkende tendens.

Dosejustering

Nøytrofile granulocytter

Trombocytter

Dosejustering/kurutsettelse

 ≥1.0

 ≥100

Ingen endring i dose

< 1.0

< 100

Utsett kur en uke

Dersom vedvarende cytopenier må man vurdere ytterligere utsettelser, doseredusering og seponering av videre kurer. Det vises til felleskatalogteksten for Temodal for detaljer. Man bør vurdere kostnad vs nytte for den enkelte pasient, for eksempel vil pasienter med IDH-mutasjon og/eller metylert MGMT-promotor ha større nytte av temozolomid enn pasienter uten 

Sist faglig oppdatert: 31. desember 2020