Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Forløpstider

Fra 1. mai 2015 ble Pakkeforløp for blærekreft innført i helsetjenesten. Den 1. september 2016 kom alle pakkeforløpene i reviderte, oppdaterte utgaver.

Om Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft skal gi forutsigbarhet og trygghet for pasient og pårørende, og er et stan­dard pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunika­sjon/​dia­log med pasient og pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Pakke­forlø­pet starter når et helseforetak eller privat ideelt sykehus mottar en henvisning med begrun­net mis­tan­ke om kreft, eller når helseforetaket selv starter utredning med begrunnet mistanke om kreft.

Formålet med Pakkeforløp for kreft er at pasienter skal oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig ikke-medisinsk begrunnet forsinkelse i utredning, diagnos­tikk, behandling og rehabilitering.

Forløpstidene i pakkeforløpet beskriver den maksimale tiden de ulike fasene i forløpet bør ta for et flertall av pasientene. Forløpstidene angis i kalenderdager. De enkelte fasenes forløpstid legges til slutt sammen til en samlet forløpstid, som angir tiden fra henvisning er mottatt til start behandling. Med utgangspunkt i pakkeforløpet skal et individuelt forløp tilrettelegges for hver enkelt pasient.

De regionale helseforetakene har det overordnede ansvaret for å sikre at pakkeforløpene med forløpstidene blir implementert og fulgt opp. Forløpstidene er normerende og er ikke en pas­ient­­rettighet. Fortsatt er det lovmessige grunnlaget pasientrettighetsloven § 2‑2 og for­skrift om prioritering av helsetjenester (Urinary Bladder). Av og til vil det av faglige grunner være noen pasi­enter som ikke kan utredes ferdig innen normert forløpstid for oppstart av første behandling.

Forløpstider for blærekreft

I Pakkeforløp for blærekreft (Pakkerforløp for blærekreft, 2016) er det følgende forløpstider:

Forløpstider for blærekreft

Forløpsbeskrivelse

 

Forløpstid

Fra henvisning mottatt til første fremmøte utredende avdeling

 

7 kalenderdager

Fra første fremmøte i utredende avdeling til avsluttet utredning (beslutning tas)

 

25 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Kirurgisk behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Medikamentell behandling

14 kalenderdager

Fra avsluttet utredning til start behandling

Strålebehandling

14 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Kirurgisk behandling

46 kalenderdager

Fra henvisning mottatt til start behandling

Medikamentell behandling

46 kalenderdager

Pakkeforløp for blærekreft finnes på Helsedirektoratets nettsider. Det er egne Diagnoseveiledere for fastleger for inngang til pakkeforløp og egne pasientinformasjonsskriv om Pakkeforløp for kreft.

Sist faglig oppdatert: 04. mai 2021