Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6.3. Klassifikasjon og risikogruppering

Urotelialt carcinom (tidligere kalt overgangsepitelcarcinom) er den vanligste formen for blære­kreft. Andre typer inkluderer bl.a. plateepitelcarcinomer og adenocarcinomer. Det finnes en rekke histologiske varianter av uroteliale carcinomer. Å gjenkjenne disse kan ha betydning for prognose og/eller videre behandling. Ytterligere detaljer og mal for beskrivelse er beskrevet i kap. Patologi, mens kap. Behandling av ikke-urotelial cancer og differensierte former av UTC beskriver Behandling av ikke- urotelial cancer og differensierte former av UTC.

Behandling og oppfølging av NMIBC baseres på grunnlag av risikogruppering. De tradisjonelle EORTC’s tabellene baserer seg på 2696 Ta-T1 pasienter inkludert i EORTC studier, men som ikke fikk re-TURB eller vedlikeholds-instillasjonsbehandling. Scoring av seks kliniske og patologiske faktorer, gir risiko for rekurrens og progresjon ved 1 og 5 år ut fra tilhørende tabeller. EAU guidelines inneholder også en tilsvarende elektronisk kalkulator (uroweb.org).  

EAU Guideline komite for NMIBC har senere utarbeidet en 3 delt samlet risikogruppering for rekurrens og spesielt progresjon med subgruppering av høyrisiko. Med høyrisiko blærekreft menes alle; T1, Høygradige og, CIS, men også Ta LG svulster som er multiple og rekurrente og store (> 3 cm i diameter) (Sylvester et al., 2016).

Risikogrupperingene har vist å kunne predikere rekurrens og progresjon (LE 2a) Stadie og grad har vist høyest prediktiv verdi for sykdomsspesifikk overlevelse og progresjon, mens alder og grad er viktigste prognostiske faktorer for total overlevelse (uroweb.org) (Cambier et al., 2016). 

Anbefalinger:

  • Det anbefales at WHO-systemet fra 2004 anvendes for klassifisering av svulstene.
  • Det anbefales at urologen gjennomgår den histologiske diagnosen sammen med patologen i MDT, særlig ved høygradig tumor.
  • Den histologiske bedømmingen bør gjøres etter etablert mal.

Siste faglige endring: 21. september 2023