Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Oppsummering

Innføring av tilbud om ultralyd i svangerskapsuke 11+0 -13-6 og NIPT krever kompetanseheving for utøvende aktører i den kommunale helse- og omsorgstjeneste, spesialisthelsetjenesten og privat sektor. Helsedirektoratet har vurdert behovet for egne ordninger for å kvalitetssikre kompetansen for de ulike helsepersonellgruppene i tjenesten, utover det som følger av etablerte utdannings- og opplæringsløp.

Helsedirektoratets anbefalte kompetansekrav til helsepersonellgrupper¹ gjelder uansett om helsetilbudet gis i det offentlige eller private helsevesen. Helsedirektoratet ser ikke behov for å opprette en egen godkjenningsordning for å kvalitetssikre kompetansen til helsepersonellgruppen som skal utføre ultralydundersøkelse i uke 11+0 til 13+6 av svangerskapet. Virksomhetene har ansvar for å sørge for at personell som tilbyr eller utfører fosterdiagnostikk har nødvendig kompetanse. 

I Norge er det generelt ikke innført egne godkjenningsordninger som dokumentasjon på en definert kompetanse eller vedlikehold av kompetanse hos helsepersonell. Helsedirektoratet mener det er viktig å legge til rette for at helsepersonell får en kvalitetssikret kompetanse for å sikre et godt, likeverdig ultralydtilbud i svangerskapsuke 11+0 - 13+6 og NIPT til gravide i Norge.

Tilstrekkelig kompetanse kan oppnås gjennom NTNU sitt tilbud om videreutdanning i ultralyd for jordmødre og påbyggingskurs i tidlig ultralyd.

Helsedirektoratet anbefaler at videreutdanning av jordmødre for å utføre ultralyd i svangerskapsuke 11+0 – 13+6 følger et utdanningsopplegg med tilsvarende innhold som det som i dag gis ved NTNU. For gynekologer kan grunnleggende kompetanse oppnås igjennom spesialiseringsløpet. Spesialkompetanse i ultralydundersøkelser kan oppnås gjennom etterutdanning beregnet for spesialister.

Helsedirektoratet arbeider sammen med Legeforeningen og tjenestene/fagmiljøet om kompetansehevende tiltak for leger i spesialisering. Helsedirektoratet anbefaler forslaget fra NGF for etterutdanning av spesialister i fødselshjelp og kvinnesykdommer.

For den kommunale helse- og omsorgstjeneste er det ikke nødvendig å opprette egne ordninger for å kvalitetssikre kompetansen til helsepersonell. Tilbud om kurs, webinar, nasjonale normeringer og god informasjon på digitale flater som er lett tilgjengelig, anses som tilstrekkelig for å sikre kompetansen. Kurs kan også utarbeides av fagmiljøer i spesialisthelsetjenesten som har den beste kompetanse på fosterdiagnostikk. Retningslinjen for svangerskapsomsorg vil bli oppdatert med informasjon og faglige anbefalinger om tilbudet.  Retningslinjen benyttes i stor grad av helsepersonell i den kommunale- helse og omsorgstjenesten for å holde seg oppdatert.

Private virksomheter som godkjennes for å tilby NIPT må dokumentere at de har helsepersonell som oppfyller kompetansekravene.  

Sist faglig oppdatert: 18. mars 2022