Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Utvikling og variasjon for utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn

Pasienter og opphold

I 2022 var det om lag 18 800 pasienter som hadde overliggerdøgn i sykehus. Fra 2021 til 2022 økte antall pasienter med 17,9 prosent totalt, og det var vekst i antall pasienter i alle regionene.  Sør-Øst og Vest hadde størst økning både i prosent og antall utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn fra 2021 til 2022. For femårsperioden var veksten i prosent størst i Midt-Norge og Nord. Begge regionene hadde økning på omtrent 30 prosent.  Veksten var svakest i Vest med 4,1 prosent.

For landet samlet var det 3,4 pasienter per 1 000 innbyggere som hadde opphold i sykehus med overliggerdøgn i 2022, se Figur 17. Dette er det høyeste nivået i perioden 2018-2022. I Vest var antall pasienter per innbygger svakt lavere i 2022 enn i 2018. I Sør-Øst var antall pasienter svakt høyere i 2022 sammenlignet med 2018. I Midt-Norge og i Nord økte pasientraten med omtrent 20 prosent i femårsperioden. Foretaksområdet med flest pasienter med overliggerdøgn hadde omtrent åtte ganger flere pasienter enn området med hadde færrest pasienter.

I 2022 var det totalt i underkant av 21 400 opphold med overliggerdøgn, det er en økning på 18,6 prosent fra 2021. Alle regionene hadde en vekst i antall opphold siste år, med sterkest prosentvis vekst i Vest og svakest i Nord. Dersom vi ser på perioden fra 2018 til 2022 var det en vekst på over 30 prosent både i Nord og i Midt-Norge, tilsvarende i Vest var 3 prosent.

I 2022 var det totalt 3,9 opphold med overliggerdøgn per 1 000 innbyggere, se Figur 19. Det er det høyeste antallet i perioden. Det var omtrent lik vekst for alle regionene siste år. Fra 2018 til 2022 var det reduksjon i antall opphold per innbygger i Vest. Regionene Nord og Midt-Norge hadde tydelig vekst i antall opphold med overliggerdøgn per innbyggere. Regionen Sør-Øst hadde også en vekst fra 2018 til 2022, men denne var svakere enn for Nord og Midt-Norge.

Oppholdstid og oppholdsdøgn for utskrivningsklare opphold med overliggerdøgn

Totalt var det i overkant av 170 000 ordinære oppholdsdøgn for pasienter med overliggerdøgn i 2022. Dette er høyere enn de andre årene i perioden. Korrigert for endring i befolkning var antall ordinære oppholdsdøgn i 2022 omtrent på samme nivå som i 2018 og 2019 og høyere enn i 2020 og i 2021. Oppholdsdøgn etter at pasientene er meldt utskrivningsklare utløser betalingsplikt for pasientens oppholdskommune. Disse oppholdsdøgnene legger beslag på kapasitet i sykehusene, og kan være til hinder for å ta imot nye pasienter.

I 2022 ble 71 800 døgn rapportert som overliggerdøgn. Det er høyere enn foregående år både i faktisk antall og korrigert for endring i befolkning. Det var 13,1 overliggerdøgn per 1 000 innbyggere for landet samlet.  Sør-Øst og Vest hadde sterkest vekst siste år, med en økning på 1,5 døgn per 1 000 innbyggere. Det var også en vekst i Nord, mens Midt-Norge hadde en liten reduksjon. Ved Sør-Øst og Midt-Norge var antall overliggerdøgn i 2022 omtrent på samme nivå som i 2018.

Det var store forskjeller mellom bostedsområdene i antall overliggerdøgn per innbygger i hele perioden, men variasjonen var større de siste årene jamfør 2018 og 2019, se Figur 21. UNN-området, som hadde høyest rate i 2022 med 48,5 døgn per 1 000 innbyggere, hadde 30 ganger så høy rate som Helse Førde-området. UNN-området hadde i perioden 2018 til 2020 en rate på mellom 28 og 31 døgn, men hadde betydelig økning de to siste årene. Finnmark var området med størst økning i antall overliggerdøgn per innbygger siste år. Helgeland og Nord-Trøndelag hadde i samme periode mest nedgang i raten for overliggerdøgn.

Gjennomsnittlig oppholdstid på sykehus for pasienter med overliggerdøgn var 11,3 døgn i 2022. Det er kortere enn tidligere år. Det var færre ordinære døgn og færre overliggerdøgn i gjennomsnitt i 2022 sammenlignet med 2018 og 2021. Siste år var reduksjonen i antall døgn sterkest i Nord, mens i femårsperioden hadde Vest mest nedgang.

Gjennomsnittlig antall ordinære oppholdsdøgn var åtte døgn i 2022, se Figur 22. Det er 0,2 døgn kortere enn i 2021 og 0,9 døgn kortere enn i 2018. Ved alle regionene var gjennomsnittlig antall ordinære oppholdsdøgn kortere i 2022 enn i perioden 2018-2019. Med unntak av Midt-Norge var det også reduksjon fra 2020 til 2022. Nord hadde sterkest nedgang i antall ordinære oppholdsdøgn både siste år og i femårsperioden.

For landet samlet var gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar (gjennomsnittlig antall overliggerdøgn) på 3,4 døgn. For regionene Sør-Øst og Vest var oppholdstiden uendret siste år, mens Midt-Norge og Nord hadde kortere gjennomsnittlig oppholdstid som utskrivningsklar.

Figur 23 viser andel utskrivningsklare opphold med overliggerdøgn delt etter antall overliggerdøgn i perioden 2018 til 2022. Figuren viser at det til dels var store forskjeller mellom bostedsområdene. For landet samlet hadde 59 prosent av oppholdene ett eller to overliggerdøgn. For bostedsområdene varierte denne andelen fra 37 prosent ved UNN-området til 83 prosent ved Østfold. Med unntak av Telemark og Ahus-området, hadde alle bostedsområdene i Sør-Øst høyere andel opphold med ett til to overliggerdøgn enn landsgjennomsnittet. Det samme gjelder for områdene i regionen Vest, med unntak av området Helse Fonna. Alle tre bostedsområdene i regionen Midt-Norge hadde lavere andel enn landsgjennomsnittet. For regionen Nord hadde Helgeland og Nordland-området andel litt over landsgjennomsnittet, mens UNN-området og Finnmark hadde lavere andel. Andel opphold med tre til fem overliggerdøgn varierte fra 15 prosent i Østfold til 31 prosent ved St. Olavs-området og Lovisenberg. Andel opphold med seks eller flere døgn var 15 prosent for landet samlet. Denne andelen varierte fra 1 prosent i Østfold til 42 prosent ved UNN-området. Det var særlig bostedsområdene i Midt-Norge og Nord som hadde relativt høye andeler, men også Telemark i Sør-Øst og Helse Fonna i Vest hadde andeler over landsgjennomsnittet.

Siste faglige endring: 01. mars 2024