Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Reinnleggelser

Andel reinnleggelser kan si noe om i kvaliteten på behandling og oppfølging i sykehus eller kommune, og/eller variasjoner i kvaliteten på samhandlingen mellom disse. Noen reinnleggelser er helt nødvendige, men høy andel reinnleggelser er generelt lite ønskelig både for pasientene og for sykehusene. Over tid har arbeidsfordelingen mellom sykehus og kommuner endret seg. Kommunene har fått ansvar for større deler av oppfølgingen etter sykehusbehandling, spesielt ved at oppholdstiden for innlagte pasienter gradvis har blitt redusert.

Utvikling og variasjon i andel reinnleggelse for alle utskrivningsklare pasienter

For alle utskrivningsklare pasienter var andelen reinnleggelser for øyeblikkelig hjelp mellom 1 til 30 dager etter forrige utskrivning 21,7 prosent for landet samlet i 2022, se Figur 24. Det er omtrent likt som i 2021, og svakt høyere enn i 2018. Alle regionene med unntak av Midt-Norge, hadde en liten økning i andel reinnleggelser fra 2018 til 2022. Sammenlignet med 2021 var det i 2022 reduksjon i Vest og Midt-Norge, mens Sør-Øst og Nord hadde høyere andeler. Vest var regionen med høyest andel reinnleggelse i hele perioden, mens Midt-Norge hadde lavest. Andelen reinnleggelser var høyere etter utskrivningsklare opphold uten overliggerdøgn enn utskrivningsklare opphold med overliggerdøgn.

Grunnet ulik praksis mellom helseforetak i rapportering av utskrivningsklare uten overliggerdøgn, er det mindre hensiktsmessig å sammenligne mellom bostedsområdene når vi ser på alle utskrivningsklare pasienter.

Utvikling og variasjon i andel reinnleggelse for utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn

I 2022 var andelen reinnleggelser etter opphold med overliggerdøgn 19,1 prosent for landet samlet, det er tilnærmet likt som i 2021 og i 2018. Andelen reinnleggelser var i hele perioden høyere i Vest og Sør-Øst enn i Midt-Norge og i Nord.

Figur 26 viser andelen reinnleggelser etter opphold med overliggerdøgn for bostedsområde for årene 2018, 2021 og 2022. Variasjonen[9] mellom områdene var høyest i 2019 og 2020, og omtrent lik i 2022 som i 2018. Andelen reinnleggelse varierte i 2022 fra 15,7 prosent i Nord-Trøndelag til 24,6 prosent ved Lovisenberg. 

Det er et sammenfall[10] mellom gjennomsnittlig oppholdstid i sykehus for utskrivningsklare pasienter og andel reinnleggelser. Utskrivningsklare pasienter i Midt-Norge og Nord lå i gjennomsnitt lenger på sykehus enn i de to andre regionene, og hadde samtidig lavere andel reinnleggelser. Tilsvarende ser vi et sammenfall for bostedsområdene. Flere bostedsområder med relativt lav andel reinnleggelser, har samtidig lengre gjennomsnittlig oppholdstid enn områder med høy andel reinnleggelser. Vi kan likevel ikke konkludere med at det er en direkte sammenheng.

 

[9] Variasjonskoeffisient=standardavvik/gjennomsnitt*100.

[10] Målt med korrelasjon.

Siste faglige endring: 01. mars 2024