Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Utvikling og variasjon for alle utskrivningsklare pasienter

Pasienter og opphold

I 2022 var det i overkant av 94 000 pasienter som ble meldt utskrivningsklare. Pasienttallet holdt seg stabilt i perioden 2018 til 2020, mens det var en tydelig vekst fra 2020. Fra 2021 til 2022 økte antall utskrivningsklare pasienter med 14,3 prosent. Figur 9 viser at det var store variasjoner mellom regionene i hvor stor veksten var. For befolkningen i Nord økte antall utskrivningsklare pasienter med 83 prosent fra 2018 til 2022. Vekst i Nord skyldes i hovedsak flere utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn. I 2022 var det nesten 4 800 flere utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn enn i 2018 i Nord. Antall pasienter med overliggerdøgn økte med om lag 600 i samme periode. Hvorvidt økningen i Nord skyldes en faktisk vekst eller en bedring/endring i registering vet vi ikke.

Figur 10 viser utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter per 1 000 innbyggere (rate) per år for perioden 2018 til 2022. Totalt var pasientraten stabil i perioden 2018 til 2021. Siste år, 2021 til 2022, var det vekst på omtrent to utskrivningsklare pasienter per 1 000 innbyggere sammenlignet med 2018 og 2021. Det var flere utskrivningsklare pasienter i alle regionene i 2022 enn de fire foregående årene.

Det var totalt i overkant av 154 000 utskrivningsklare opphold i 2022. I perioden 2018 til 2020 var det liten endring i antall opphold der pasientene ble meldt utskrivningsklare. Fra og med 2021 var det vekst i alle de fire regionene. Igjen skiller region Nord seg ut med særlig stor vekst, med over en dobling i antall opphold fra 2018 til 2022. Antall opphold uten overliggerdøgn økte fra om lag 7 400 opphold i 2018 til i overkant av 17 300 i 2022 i Nord. Tilsvarende økte antall opphold med overliggerdøgn fra 2 300 til 3 100.

Figur 12 viser utvikling i totalt antall utskrivningsklare opphold per 1 000 innbyggere for de ulike regionene. I 2022 var det i alt 28,1 utskrivningsklare opphold per 1 000 innbyggere, det er flere enn de fire foregående årene. I likhet med for utskrivningsklare pasienter, var økningen per innbygger størst i Nord. Men også Vest hadde markant vekst. Veksten i Vest skyldes hovedsakelig flere utskrivningsklare opphold uten overliggerdøgn.

Utskrivningsklare opphold uten overliggerdøgn utgjør den største andelen av opphold der pasienter ble meldt utskrivningsklare. I 2022 var andelen opphold uten overliggerdøgn 86 prosent for landet samlet, se Figur 13. Region Midt-Norge skiller seg ut med lav andel utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn, som skyldes underrapportering. Selv om det i Nord var en betydelig økning i antall utskrivningsklare opphold uten overliggerdøgn de siste årene, var andelen opphold uten overliggerdøgn fortsatt lavere enn i Sør-Øst og Vest.

Oppholdsdøgn og oppholdstid for alle utskrivningsklare opphold

Utskrivningsklare pasienter hadde til sammen om lag 1 060 000 oppholdsdøgn i sykehus 2022, det utgjorde 35 prosent av alle oppholdsdøgn i somatisk spesialisthelsetjeneste. Antall oppholdsdøgn for utskrivningsklare pasienter økte med 20 prosent fra 2018 til 2022. Av de 1 060 000 oppholdsdøgnene i 2022, var 71 800 døgn overliggerdøgn.[5]

Figur 14 viser totalt antall oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere for utskrivningsklare pasienter. I 2022 var det 193 oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere, det er en vekst fra 175 og 170 døgn per 1 000 innbyggere i 2018 og 2021. Fra 2021 til 2022 markerte særlig Nordland-området og UNN-området seg med vekst i antall oppholdsdøgn per innbyggere, men også Helse Bergen-området og Helse Førde-området hadde relativt høy vekst. Med unntak av for bostedsområdene i Midt-Norge[6], varierte antall oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere fra 158 døgn ved Innlandet til 311 ved UNN-området i 2022.

Figur 15 viser utvikling i gjennomsnittlig oppholdstid for alle opphold der pasienter ble meldt utskrivningsklare. Total gjennomsnittlig oppholdstid[7] var 6,9 døgn i 2022, det er 0,5 døgn kortere enn i 2018 og likt som i 2021. Det innebærer at veksten i antall oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere, ikke skyldes at pasientene i gjennomsnitt lå lengre, men at det var flere utskrivningsklare opphold.

Det som ikke fremgår av figuren under er at det er forskjeller i gjennomsnittlig oppholdstid for utskrivningsklare pasienter med og uten overliggerdøgn. I og med at pasienter med overliggerdøgn har ekstra døgn på sykehuset, er det ikke unaturlig at den totale oppholdstiden for disse pasientene er høyere enn for utskrivningsklare pasienter uten overliggerdøgn. Men dersom vi kun ser på antall ordinære døgn[8], var det ved utskrivningsklare opphold med overliggerdøgn i gjennomsnitt åtte døgn i 2022. Tilsvarende ved opphold uten overliggerdøgn var seks døgn.

 

[5] For nærmere beskrivelse av utvikling og variasjon mellom bostedsområdene i antall overliggerdøgn, se avsnittet "Oppholdstid og oppholdsdøgn for utskrivningsklare opphold med overliggerdøgn" under Utvikling og variasjon for utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn.

[6] Ved helseforetakene i Midt-Norge er utskrivningsklare pasienter med opphold uten overliggerdøgn i liten grad registrert som utskrivningsklare pasienter. For Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og St. Olavs-området viser figuren hovedsakelig antall oppholdsdøgn for utskrivningsklare pasienter med overliggerdøgn, og disse tre områdene er derfor ikke sammenlignbare med de øvrige bostedsområdene.

[7] Inklusive overliggerdøgn.

[8] Døgn før pasientene ble meldt utskrivningsklare, altså eksklusive overliggerdøgn.

Siste faglige endring: 01. mars 2024