Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.2Rettsmedisin i Sverige

I Sverige er det «Rättsmedicinalverket» (RMV) som ivaretar de rettsmedisinske oppgavene. RMV er en ekspertmyndighet organisert under Justisdepartementet og er organisert i tre avdelinger og ett hovedkontor med totalt cirka 500 medarbeidere. Virksomheten omfatter områdene rettsgenetikk, rettstoksikologi, rettsmedisin og rettspsykiatri. Oppdragsgivere er politi og påtalemyndighet, kriminalomsorgen, toll og kystvakten, domstolene, helsetjenesten, sosialtjenesten og migrasjonsverket for aldersbestemmelser.

I RMV er den rettsmedisinske avdelingen lokalisert ved seks enheter, henholdsvis i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå og Uppsala. De viktigste oppgavene er rettsmedisinske obduksjoner, bistand ved åstedsundersøkelser og identifiseringsarbeid av omkomne, samt sakkyndige erklæringer for politi, påtalemyndighetene og domstolene.

Nødvendig utdanning og kompetanse innen de rettsmedisinske fagområder har lenge vært organisert innenfor den medisinske spesialitetstrukturen ved at man har en spesialitet i rettsmedisin. Rettsmedisin og Patologi er separate medisinske basisspesialiteter. (SOSFS 2015:8).

Spesialistutdanningen i rettsmedisin omfatter sideutdanning i blant annet klinisk patologi. I tillegg til praktisk tjeneste i rettsmedisin inngår kurs, seminarer og hospitering ved påtalemyndigheten og hos politimyndigheten. Leger i spesialisering er ansatt ved RMV under hele utdanningsløpet og eventuelt senere dersom man går inn i en rettsmedisinsk stilling.

RMV har fra 2006 hatt hovedansvaret for å utarbeide rettsmedisinske erklæringer i Sverige. Det er drøyt 30 spesialister i rettsmedisin i Sverige og like mange som er under utdanning (leger i spesialisering). For å dekke behovet for klinisk rettsmedisinske undersøkelser og sikring av dokumentasjon på steder med lang avstand fra de rettsmedisinske enhetene benyttes «forensiska dokumentationsläkare» (FD-läkare). Disse har gjennomgått spesiell opplæring i dokumentasjon og er ansatt på timebasis av RMV og har som oppgave å dokumentere skader hos fornærmede og mistenkte gjerningspersoner i distriktene. FD-legens dokumentasjon tolkes og vurderes av spesialister i rettsmedisin ved en rettsmedisinsk enhet og det er spesialist i rettsmedisin som utformer den endelige rettsmedisinske erklæringen.

Utdanningen innen rettspsykiatri er organisert som en grenspesialitet under psykiatri. Utdanningen krever minimum 2,5 års utdanning i tillegg til spesialistgodkjenning innen psykiatri. Leger i spesialisering kan være ansatt av RMV under hele utdanningsperioden eller av en ekstern arbeidsgiver med anbefaling om tjeneste ved RMV i minst tre dager per uke.

Siste faglige endring: 15. juni 2020