Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Rettsmedisin i Danmark

Organisering av det rettsmedisinske fagområdet for leger er fra 2008 formalisert ved at det er opprettet en rettsmedisinsk spesialitet. Før opprettelsen av spesialiteten var det basert på interesserte leger som tilegnet seg kompetanse gjennom ulike kompetansehevende tiltak som blant annet kursvirksomhet og uformelle utdanningsløp organisert av tre universitetsinstitutter i København, Århus og Odense. Danmark hadde allerede før spesialiteten ble etablert en strukturert opplæring i rettsmedisin og et etablert fagmiljø. Endringen i 2008 bestod ellers i at utdanningsløpet ble endret og det ble etablert en offentlig godkjenningsordning.

Rettsmedisin defineres i Danmark som en enhet bestående av rettspatologi og klinisk rettsmedisin, rettskjemi, rettsgenetikk og rettsantropologi. Under hovedutdanningen læres den relevante og mer organspesifikke del av patologien samt en spesifikk opplæring i den kliniske rettsmedisin og de forskjellige undersøkelsestyper og teknikker som er aktuelle.

Den rettspatologiske del av rettsmedisinen omfatter åstedsundersøkelser, liksyn og obduksjoner inklusive identifikasjon. Kun en liten del av de rettsmedisinske liksyn etterfølges av en rettsmedisinsk obduksjon. Når resultatet av de supplerende undersøkelser foreligger, blir det utarbeidet en obduksjonsrapport, som sendes til politi og «embedslæge».

Begrunnelsen for og prosessen som førte til opprettelse av en egen spesialitet i Danmark var blant annet et økende behov for rettsmedisinske tjenester. Sundhedsstyrelsen erkjente at det var et behov for å legitimere rettsmedisinsk kompetanse i en formell struktur som er tilpasset legers øvrige videreutdanning/spesialisering etter medisinsk embetseksamen. Det var også økende rekrutteringsutfordringer og høy avgang pga. alder.

Utdanningen er organisert tilsvarende andre medisinske spesialiteter med 12 måneders introduksjonsstilling og 48 mnd. hovedutdanning, hvorav 18 mnd. foregår ved et patologisk institutt og 30 mnd. ved et rettsmedisinsk institutt. Utdannelsen innen klinisk rettsmedisin dekkes gjennom ansettelse ved et rettsmedisinsk institutt. Leger som er i utdanningsløpet er ansatt i videreutdanningsregionene, men utgiftene deles med universitetene.

Aktivitetene innen de rettspatologiske og klinisk rettsmedisinske undersøkelsene er godkjent (akkreditert) av DANAK (Dansk akkrediteringsorgan), og alle tre institutter er godkjent i henhold til følgende standard: «DS/EN ISO/IEC 17020».

Det er ikke gjort noen spesifikk evaluering fra helsemyndighetene av om opprettelsen av en spesialitet har hatt den ønskede effekt.

Siste faglige endring: 15. juni 2020