Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1.2. Avgrensning av aktuelt praksisfelt i oppdraget

Denne utredningen er avgrenset til å omfatte helse- og sosialfaglige grunnutdanninger på høyskole- og universitetsnivå. Dette ekskluderer videre- og etterutdanninger, samt utdanninger på videregående- og fagskolenivå. Avgrensningen er valgt av hensyn til modellutvikling og at det er knapphet på helsepersonell i disse gruppene, derfor et stort behov for flere praksisplasser[1],[2]. Det er etterstrebet å utvikle en modell som kan skaleres opp til å dekke et helhetlig behov for praksisplasser i kommunene.

I det skriftlige oppdraget og i dialogmøte med Helse- og omsorgsdepartementet om oppdragsbrevet, er det gjort gjeldende særlig fire føringer:

  • Foreslått løsning bør kunne implementeres uten endring i lovhjemmel
  • Foreslått løsning bør være kommune-nær og hensynta bærekraftig løsning for små kommuner ved regionalt/interkommunalt samarbeid
  • Oppdraget skal løses i tett dialog med KS og kommunene, de regionale helseforetakene og utdanningssektor
  • Arbeidet i oppdraget skal baseres på IS-2956 Praksis i kommunene og Meld. St. 16 (2020-2021) Utdanning for omstilling

Utredningens resultat, den anbefalte kommunale praksismodellen, kan inkludere de utdanningsløp lokale og/eller regionale behov skulle påkreve. Det vil også være mulig å utvide modellen til å inkludere praksisplasser i regi av fylkeskommunen, samt avtalebaserte og private tjenester. Disse tjenestene har imidlertid andre premisser for å ta imot studenter når det gjelder finansiering og organisering.

Dette oppdraget er rettet mot å finne forslag til organisatorisk modell som kan fremme bruk av kommunen som praksisarena for helse- og sosialfagutdanninger på universitet- og høyskolenivå. Vi har derfor ikke vurdert kompensasjonsordninger rettet mot det private eller fylkeskommunen.

 

[1] Helsedirektoratet (2021) Personell og kompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester. Utviklingstrekk og status 2020. Rapport u.off. levert 15.august 2021 til Helse- og omsorgsdepartementet

[2] Helsedirektoratet (2020) Praksis i kommunene – en økonomisk og administrativ utredning. Rapport IS-2956; tilgjengelig her: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/praksis-i-kommunene

Sist faglig oppdatert: 22. mars 2023