Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Organisasjoner og stiftelser

I 2022 ble det utbetalt 1 778 mill. kr til organisasjoner og stiftelser[17] over 85 tilskuddsordninger. Utbetaling til denne mottakergruppen har økt jevnt de siste årene, som vi ser av figuren under. Søknadsbeløpet fra sektoren er betydelig større enn de faktiske utbetalingene, noe som indikerer at det er stor konkurranse om tilskuddsmidlene og begrensede budsjetter.

Søknadsbeløp og utbetalt tilskudd til organisasjoner og stiftelser de siste fire årene
Figur 1-23 Søknadsbeløp og utbetalt tilskudd til organisasjoner og stiftelser de siste fire årene

Over halvparten av tilskudd utbetalt til organisasjoner og stiftelser kommer fra fagområde Psykisk helse, rus og vold og beløper seg til 1 013 mill. kr. Av dette utgjør tilskudd tildelt etter åpen konkurranse 676 mill. kr over 22 tilskuddsordninger. Noen eksempler på tilskuddsordninger med åpen konkurranse er Aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester (205 mill. kr), Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltet (133 mill. kr), og Rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen psykisk helse, rus og vold (64 mill. kr).

Organisasjoner og stiftelser mottok også 346 mill. kr fra fagområdet Omsorgstjenester. Noen eksempler på tilskuddsordninger med åpen konkurranse innen dette fagområdet er Lindrende enheter (71 mill. kr) og Frivillig arbeid mv (20 mill. kr). En betydelig del av utbetalingen innen fagområdet er øremerket til Camphill Landsbystiftelse som mottok 88 mill. kr for å tilby et helhetlig bo- og arbeidsfellesskap for unge og voksne med særlige omsorgsbehov i stiftelsens seks landsbyer.  

Utbetalt tilskudd til organisasjoner og stiftelser fordelt på fagområde
Figur 1-24 Utbetalt tilskudd til organisasjoner og stiftelser fordelt på fagområde

Tilskudd til organisasjoner og stiftelser fordeler seg på tilskuddsordninger som enten har åpen konkurranse, er øremerket konkrete mottakere, eller tildeles gjennom Stiftelsen Dam. I tillegg tildeles organisasjoner og stiftelser innenfor spesialisthelsetjenesten og barnevern tilskudd fra kompensasjonsordningen Historiske pensjonskostnader.

Tabell 1‑9 Totalt utbetalt tilskudd til organisasjoner og stiftelser per type tilskuddsordning

Kategori

Utbetalt tilskudd

Antall ordninger

Delegert Stiftelsen Dam

19 500 000

1

Refusjon

25 164 719

1

Øremerket

1 000 626 734

60

Åpen konkurranse

733 163 999

23

Total

1 778 455 452

85

I tilskuddsforvaltningen blir det lagt vekt på å fatte vedtak om innvilget beløp så tidlig som mulig i kalenderåret. Hensikten er å gi tilskuddsmottaker mer forutsigbarhet. Dette er spesielt viktig for organisasjoner i frivillig og ideell sektor med anstrengt likviditet. Figur 1-25 viser når i 2022 tilskuddsmottaker får informasjon om resultat av søknadsbehandlingen.

Antall vedtak med resultat per måned til organisasjoner og stiftelser
Figur 1-25 Antall vedtak med resultat per måned til organisasjoner og stiftelser

Samtidig skal tilskuddsmidler, i henhold til statens økonomireglement, utbetales i takt med mottakers forbruk av midler. Det tilsier bruk av flere utbetalingsterminer og utjevning av utbetalingene gjennom året som vist i figur 1-26.

Utbetalt tilskudd per måned til organisasjoner og stiftelser
Figur 1-26 Utbetalt tilskudd per måned til organisasjoner og stiftelser

I figur 1-27 viser vi resultatet på søknader sendt fra organisasjoner og stiftelser til ordninger med åpen konkurranse. Det er mottatt over 900 søknader og over en tredjedel av søknadene blir avslått. Bakgrunnen for dette er en kombinasjon av at andre tiltak forventes å bidra til høyere måloppnåelse for ordningen eller at budsjettet ikke er stort nok til å innvilge alle kvalifiserte tiltak. Nesten halvparten av søknadene innvilges delvis hovedsakelig på grunn av budsjettbegrensninger.

Søknader fordelt på resultat for tilskuddsordninger med åpen konkurranse for organisasjoner og stiftelser
Figur 1-27 Søknader fordelt på resultat for tilskuddsordninger med åpen konkurranse for organisasjoner og stiftelser

Figur 1-28 viser de ti organisasjonene og stiftelsene som fikk mest utbetalt i 2022. PILAR: Kompetansetjeneste for psykisk helse og barnevern fikk høyeste beløp på ca. 160 mill. kr over to øremerkede tilskuddsordninger, Regionale kunnskapssentre for barn og unges psykiske helse og Regionale ressurssentre om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging. Frelsesarmeen fikk neste høyeste beløp på ca. 105 mill. kr over fem tilskuddsordninger med åpen konkurranse. Deretter følger Camphill landsbystiftelse i Norge som fikk ca. 88 mill. kr.

Organisasjoner og stiftelser med mest utbetalt tilskudd - topp 10, åpen konkurranse eller øremerket ordning
Figur 1-28 Organisasjoner og stiftelser med mest utbetalt tilskudd - topp 10, åpen konkurranse eller øremerket ordning

I noen organisasjoner sender sentralleddet søknader på vegne av lokallagene sine, mens i andre organisasjoner sender lokallag egne søknader. Dette fører til at vi ikke enkelt kan hente ut tall for hele organisasjonen. Blå Kors Norge alene fikk 63 mill. kr, men når vi inkluderer alle lokallag, fikk Blå Kors 96 mill. kr. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo fikk 39 mill. kr, og inkludert alle lokallag fikk de 95 mill. kr. Røde Kors er ikke på topp ti, men inkludert alle lokallag fikk de 17 mill. kr i tilskudd.

    1.  

Tilskudd til frivillig og ideell sektor

Mange av organisasjonene og stiftelsene som mottar tilskudd fra Helsedirektoratet definerer seg også som en frivillig organisasjon. Det finnes ikke en juridisk definisjon av en frivillig organisasjon. I stortingsmeldingen om frivillighetspolitikken står det at staten ikke ser det som sin oppgave å definere hva som er en frivillig organisasjon, fordi det er en viktig forutsetning i demokratiet vårt at sivilsamfunnet definerer seg selv[18]

Tilskudd.no er et samarbeid mellom Direktoratet for økonomiforvaltning og Kultur- og likestillingsdepartementet. Nettstedet skal være nyttig for frivillige organisasjoner som søker tilskudd, for tilskuddsforvaltere, departementer, politikere, media og offentligheten. Nettstedet skal gi oversikt, vise sammenhenger og bidra med gjennomsiktighet på tilskuddsområdet i staten. Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på, tilskuddsmottakere og tildeling av tilskudd[19].

Basert på samme metodikk som tilskudd.no har vi laget en oversikt over tilskuddsordninger og tilskuddsutbetalinger til frivillig og ideell sektor. Kjennetegn vi bruker er:

  1. Organisasjonen er registrert i Frivillighetsregisteret
  2. Organisasjonen har en av sektorkodene:
    • 7000 Ideelle organisasjoner
    • 2100 Private aksjeselskaper mv
    • 2500 Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål

Basert på kriteriene 1 og 2 har vi mottatt 571 søknader på 64 tilskuddsordninger fra 290 søkere. Søknadsbeløpet er 1 726 mill. kr og utbetalt beløp i 2022 er 1 229 mill. kr.

Tilskuddsmidlene utbetales over fagområdene Psykisk helse, rus og vold (59 prosent), Folkehelse (14 prosent), Omsorgstjeneste (13 prosent) og Primærhelsetjenester (6 prosent).

I underkant av halvparten av tilskuddsmidlene (48 prosent) tildeles etter konkurranse om midlene. Det betyr at en stor andel av midlene til denne sektoren er øremerket navngitte mottakere og tildeles ikke etter konkurranse og skjønnsmessig vurdering.  

Tilskudd gitt til organisasjoner kun under tildelingskriterier 2 og som ikke er registrert i Frivilligregisteret utgjør 272 mill. kr. Over 80 prosent av disse mottakerne har sektorkode 7000 ideelle organisasjoner. Helsedirektoratet opplyser derfor ofte at tilskudd gitt til frivillig og ideell sektor totalt sett er 1 500 mill. kr årlig.

 

Fotnoter

[17] Artskonto for tilskudd: Tilskudd til organisasjoner og stiftelser

[18] Meld. St. 10 (2018-2019) Frivilligheta – sterk, sjølvstendig, mangfaldig, side 16

Siste faglige endring: 28. august 2023