Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Studietilbudet innen helsesykepleie

Kunnskapsdepartementet fastsetter kandidatmåltall for utdanninger der det er særlig viktig at utdanningssektoren når målene for å møte behovet i samfunnet. Kandidatmåltall er et minstekrav til antall uteksaminerte kandidater fra den enkelte utdanningsinstitusjonen, og brukes som et styringsverktøy for å regulere de fleste helseutdanningene på høgskole- og universitetsnivå, inkludert sykepleierstudiet, jordmorstudiet og ABIOK-utdanningene. Helsesykepleiere er helsepersonell med spesialkompetanse som har en helt sentral funksjon i helsestasjons- og skolehelsetjenestene i kommunene, men Kunnskapsdepartementet fastsetter ikke kandidatmåltall for helsesykepleiere. Dette begrenser mulighetene til å utøve styring over utdanningskapasiteten og tilpasse kapasiteten til behovet. I styringsmeldingen som Kunnskapsdepartementet publiserte våren 2021, ble det varslet en gjennomgang av dagens bruk av kandidatmåltall og en vurdering av alternative virkemidler.

Tabell 2 gir en oversikt over studietilbud innen helsesykepleie. Ni utdanningsinstitusjoner tilbyr studier i helsesykepleie i elleve byer. I tillegg til de eksisterende studietilbudene, har universitetsstyret ved Universitetet i Agder vedtatt opprettelsen av et masterprogram med planlagt oppstart høsten 2022. I tillegg tilbyr Universitetet i Stavanger et desentralisert utdanningsløp i samarbeid med Lindesnes, Lister og Setesdal for å dekke behovet for helsesykepleiere i disse områdene[1]. Høgskolen i Innlandet (HINN) har i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (USN) utviklet en fleksibel nett- og samlingsbasert helsesykepleierutdanning, som er et tilbud til regioner i fylkene Telemark og Vestfold og Innlandet. Ordningen, Nasjonal modell for fleksibel helsesykepleierutdanning, fikk innvilget midler i revidert nasjonalbudsjett i 2020[2].

Tabell 2. Oversikt over helsesykepleiestudier.

Institusjon

Campus

Kommentar

Høgskolen i Innlandet

Elverum
(HiHe t.o.m. 2017)

Opprettet i 2014. Videreutdanning (60 studiepoeng). Deltid.

Høgskolen i Molde

Kristiansund (ca. 40)

Videreutdanning. Opptak annet hvert år. Første opptak i 2020. Deltid.

Høgskolen på Vestlandet

Bergen
(HiB t.o.m. 2016)

Mastergrad (tidligere videreutdanning på 60 studiepoeng). Første 60 studiepoeng etter rammeplan for helsesykepleie på to semester (100 %), de 60 neste studiepoengene (relatert til masteroppgave) er på tre semester (67 %).

NTNU

Trondheim
(HiST t.o.m. 2015)

Videreutdanning (60 studiepoeng), med mulighet for innpass i master i folkehelse. Heltid. Videreutdanningen vil erstattes av en mastergrad.

NTNU

Ålesund
(HiÅ t.o.m. 2015)

Fra 2022 erstattes videreutdanningen (60 studiepoeng) på deltid av mastergrad (120 studiepoeng) på fulltid, med mulighet for "avstigning" ved 90 studiepoeng.

OsloMet - Storbyuniversitetet

Oslo
(Tidligere Kjeller, HiA t.o.m. 2012, HiOA t.o.m. 2017.

Mastergrad fra august 2021. Ikke lenger opptak til videreutdanning (60 studiepoeng), men mulig å avslutte etter ett år. Heltid.

Universitetet i Agder

 

Toårig masterprogram planlagt med oppstart høsten 2022.

Universitetet i Stavanger

Stavanger (25 plasser)
Mulighet for desentraliserte studier.

Årlig opptak (tidligere annet hvert år). Tilbyr mastergrad. Deltid over 3 år, med mulighet for avhopp etter 2 år (75 stp.).

Universitetet i Sørøst-Norge

Porsgrunn
(HiT t.o.m. 2015, HSN i 2017)

Mastergrad f.o.m. 2021. De første 60 studiepoengene er deltid, de siste 60 studiepoeng er valgfritt heltid eller deltid. Oppstart annethvert år.

UiT - Norges arktiske universitet

Tromsø (ca. 30), Alta (10) og Harstad (10)

Masterstudier fra 2019. Gjennomføres over tre år. Oppstart annethvert år. Fra 2019 også i Alta og Harstad.

VID vitenskapelige høgskole

Oslo
(Diakonova t.o.m. 2017)

Utdanningen har to løp med opptak til både videreutdanning og master, og opptak til master del 2 hvor studenter kan søke innpass for tidligere fullført videreutdanning.

De fleste utdanningene er deltidsstudier. Videreutdanninger på 60 studiepoeng er klart mest utbredt, men de seneste årene har det blitt tilbudt mastergradsstudier ved flere utdanningsinstitusjoner; UiS, HVL, UiT og fra 2021 også OsloMet og USN. Mastergrad vil innføres også ved NTNU. Flere institusjoner som ikke tilbyr mastergrad i helsesykepleie, tilbyr innpassing av videreutdanningene i ulike mastergrader (HiMolde, HINN, VID).

Minimumslengden for utdanningen er økt fra 60 til 90 studiepoeng i forbindelse med ny forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanningen, som trådte i kraft 1. juli 2021. Fra 2023 skal alle institusjoner som tilbyr helsesykepleierutdanning følge forskriften. Forskriften slår fast at for studenter som skal gjennomføre helsesykepleierutdanning, skal det være mulig å avslutte studieprogrammet etter 90 studiepoeng, også der hvor det tilbys masterutdanning på 120 studiepoeng. 

 

Siste faglige endring: 02. juni 2022