Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 ble det varslet at Regjeringen vil etablere et nasjonalt system for å følge med på tilgang på og behov for sykepleiere, herunder helsesykepleiere, i den samlede helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å etablere systemet.

Dette analysenotatet er en del av arbeidet med å følge med på tilgangen på og behovet for helsesykepleiere. Som en del av monitoreringssystemet har direktoratet valgt ut noen sentrale indikatorer og fokusområder å følge med på, og notatet oppsummerer statistikk på disse områdene. Direktoratet har også fått innspill fra Norsk sykepleierforbundet (NSF) inkludert Landsgruppen for helsesykepleiere i NSF i forbindelse med etableringen av monitoreringssystemet.

Direktoratet påpeker enkelte variasjoner i dette notatet, men vi har ikke kapasitet til å gjøre analyser av enkeltkommuner, fylker eller landsdeler. Vi oppmuntrer til at kommuner og statsforvaltere gjør egne, mer detaljerte analyser av situasjonen selv basert på blant annet de utvalgte indikatorene og fokusområdene. Helsedirektoratet vil tilgjengeliggjøre statistikk gjennom statistikkpakker i Excel og/eller datavisualiseringsverktøyet Power BI.

Monitoreringssystemet og medfølgende analysenotater vil styrke kunnskapsgrunnlaget for Helsedirektoratets årlige innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om dimensjonering av utdanningskapasitet. Selv om helsesykepleiere ikke reguleres av kandidatmåltall, har direktoratet valgt å inkludere yrkesgruppen i disse innspillene.

Dette arbeidet har gitt direktoratet en god oversikt over tilgjengelige data og kilder som kan  belyse tilgangen på og behovet for helsesykepleiere. Helsedirektoratet vurderer at tilgangen på data stort sett er tilfredsstillende, men kunnskapsgrunnlaget vil bli bedre etter hvert som statistikk for aktivitet blir tilgjengelig fra Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) og statsforvalterne får på plass systematiske rapporteringer for sine kommuner. Det vil være en fordel med mer systematisk kartlegging av behov for helsesykepleiere, herunder rekrutteringsutfordringer, og dermed også balansen mellom tilgang og behov.

1.1. Innhold og utvalgte indikatorer/fokusområder

1.2. Om helsesykepleiere og helsestasjons- og skolehelsetjenesten

1.3. Oppsummering av sentrale funn

Siste faglige endring: 26. november 2021