Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Innhold og utvalgte indikatorer/fokusområder

I dette notatet oppsummeres tilgjengelig statistikk og annen informasjon som kan benyttes til å belyse tilgang på og behov for helsesykepleiere. Første del omhandler tilgangen på nyutdannede helsesykepleiere, andre del omhandler utviklingen og status for helsesykepleiere og tredje del oppsummerer statistikk og innspill knyttet til behov for helsesykepleiere.

Vi tar utgangspunkt i indikatorene og fokusområdene som er utvalgt i forbindelse med etableringen av monitoreringssystemet, som er oppsummert i tabell 1 under. I tillegg omtaler vi SINTEFs rapport om helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2020 og innspill fra NSF og Landsgruppen for helsesykepleiere i NSF.

Det er enkelte av indikatorene i monitoreringssystemet der det ikke finnes data for helsesykepleiere. I Kommunesektorens arbeidsgivermonitor spørres det ikke om rekrutteringsutfordringer knyttet til helsesykepleiere. Helsedirektoratet vil undersøke med KS om det vil være mulig å inkludere helsesykepleiere i neste undersøkelse, som vil publiseres i 2023. Helsesykepleiere regnes som spesialsykepleiere i NAVs statistikk for utlyste stillinger og estimert mangel og vi har dermed ikke tall spesifikt for denne gruppen.

Tabell 1. Oversikt over indikatorer og fokusområder i monitoreringen av tilgang på og behov for helsesykepleiere.
Utdanning og tilgang på nye helsesykepleiere Kilde
2.1 Studietilbud DBH m.m.
2.2 Fullførte studier (oppnådde kvalifikasjoner) DBH
2.3 Søkere og søknader på helsesykepleierstudier DBH
Utviklingen for helsesykepleiere
3.1 Årsverksutvikling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
                (inkl. relativt til barne- og ungdomspopulasjonen)
SSB
3.2 Helsesykepleiere i og utenfor helse- og sosialtjenestene SSB
3.3 Heltidsandel SSB (K2025)
3.3 Stillingsprosent SSB (K2025)
3.4 Aldersfordeling – andel over 55 (snarlig avgang) SSB
3.5 Turnover (andel) SSB (K2025)
3.6 Sykefravær SSB (K2025)
Etterspørsel og rekruttering
4.1 Statsforvalternes vurderinger (kvalitativt) Statsforvalternes rapporteringer
4.2 Framskrevet tilbud, etterspørsel og underdekning SSB (Helsemod)
4.3 Rekrutteringsutfordringer i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid SINTEF
3.2 Sysselsettingsgrad/arbeidsledighet for helsesykepleiere SSB 
Indikatorer / fokusområder som er særskilte for helsesykepleiere
3.7 Aktivitet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten SSB (KOSTRA)
4.2 Fødselstall og framskrevet fødselstall SSB

 

Siste faglige endring: 26. november 2021