Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4.2. Framskrevet tilbud og etterspørsel etter helsesykepleiere (Helsemod)

Ifølge SSBs framskrivninger, vil tilbudet av helsesykepleiere øke de kommende årene, ettersom tilveksten av nyutdannede helsesykepleiere er forventet å være større enn antallet som vil gå av med pensjon. Etter hvert som store kull av helsesykepleiere nærmer seg pensjonsalderen, vil tilbudet stabilisere seg mot 2035 (se de stiplede linjene i figur 14). Med forutsetning om konstant årlig tilgang (referansebanen for tilbudet), vokser avtalte årsverk for helsesykepleiere rettet mot helse- og omsorgsnæringene til 4 300 i 2035, skriver SSB.

SSB legger til grunn at etterspørselsveksten innen forebyggende helsearbeid følger utviklingen i antall personer i aldersgruppen 0 til 16 år. Det er også lagt til grunn en vridning i sysselsettingens sammensetning i favør av helsesykepleiere på bekostning av personer uten helsefaglig utdanning. I referansebanen for helsesykepleiere har SSB også lagt til grunn 0,5 prosent årlig standardvekst, som blant annet avspeiler Regjeringens konkrete prioritering av området etter 2017. Uten denne forutsetningen blir veksten i etterspørselen lavere.

Med forutsetningene i referansebanen vokser etterspørselen etter helsesykepleiere i helse- og omsorgsnæringene til 4 400 årsverk fram til 2035. SSB framskriver at tilbud og etterspørsel for helsesykepleiere vil være i rimelig balanse fram til da.

Figur 14. Helsemod. Framskrevet utvikling i tilbud og etterspørsel for helsesykepleiere fram til 2035 under ulike forutsetninger..JPG
Figur 14. Helsemod. Framskrevet utvikling i tilbud og etterspørsel for helsesykepleiere fram til 2035 under ulike forutsetninger.

Kilde: SSB. Hjemås m.fl. (2019). Årsverk på y-aksen.

Balanse mellom tilbud og etterspørsel i utgangsåret?

SSB har i sine framskrivninger tatt utgangspunkt i at det er en balanse mellom tilbud og etterspørsel i utgangsåret for framskrivningene. Landsgruppen for helsesykepleiere NSF mener at det ikke er en balanse i utgangspunktet, og at det er i ferd med å utvikle seg en alvorlig mangelsituasjon i kommunene.

Når SSB sine framskrivninger for sykepleiere tar utgangspunkt i en underdekning i utgangsåret, er det basert på den estimerte mangelen på sykepleiere i NAVs bedriftsundersøkelse. I undersøkelsen spør NAV et utvalg virksomheter om de forsøkt å rekruttere inn personer uten å få tak i rett/ønsket kompetanse de siste tre månedene. NAV benytter en standard for yrkesklassifisering som heter STYRK-08, som er basert på den internasjonale yrkesklassifiseringen ISCO-08, der helsesykepleiere klassifiseres som yrkeskode 2221, spesialsykepleiere. Helsedirektoratet har undersøkt muligheten for å skille ut helsesykepleiere, men NAV vurderer at dagens detaljeringsnivå allerede gir ganske stor usikkerhet i dataene. Det fremkommer derfor ikke hvor stor del av den estimerte mangelen på 1 450 spesialsykepleiere som helsesykepleiere eventuelt står for, men det er i 2021 en  observert (innrapportert) mangel på 20 spesialsykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og vi kan anta at den innrapporterte mangelen på spesialsykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i stor grad er snakk om helsesykepleiere. Den observerte mangelen på 20 spesialsykepleierne viser kun antallet som mangler blant respondentene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i årets undersøkelse, og fordi helsesykepleiere ikke er en egen kategori, beregner ikke NAV et estimat for hvor mange som mangler totalt sett.  

Framskrevet antall fødsler og framtidig barne- og ungdomspopulasjon vil påvirke framskrivningene

Framskrivingene av etterspørsel etter helsesykepleiere i Helsemod 2019, som omtales her, tok utgangspunkt i befolkningsframskrivingene fra 2018. SSB presenterte i juni 2020 nye befolkningsframskrivinger[1], der forventet fruktbarhet (barn per kvinne) ble nedjustert noe. Antall fødsler fram mot 2035 vil dermed trolig øke mindre enn det som ble lagt til grunn i 2018. SSB skriver at de registrerte tallene for fødsler i 2018 og 2019 var nærmere lavalternativet i 2018-framskrivningene enn hovedalternativet. Antall fødsler falt også i 2020, men fødselstallene har vært høyere i første halvår 2021 enn i 2020, ifølge SSB (tabell 01222).  Nye Helsemod-framskrivninger ligger noe fram i tid, men de nedjusterte framskrevne fødselstallene vil påvirke framskrevet etterspørsel etter helsesykepleiere i kommende framskrivninger.

I 2020 var det ifølge SSB i overkant av 52 000 fødsler i Norge. SSB framskriver at dette vil øke til drøyt 60 000 i 2035 i SSBs hovedalternativ (middels fruktbarhet, levealder og innvandring). Ved høy fruktbarhet vil fødselstallet i 2035 stige til ca. 67 000 fødsler, mens en lav fruktbarhet vil innebære ca. 46 640 fødsler i 2035. Hvordan fruktbarheten blir reelt sett, vil naturligvis ha stor betydning for hvor store barnekull vi vil få fram mot 2035.

 

[1] For mer informasjon om befolkningsframskrivningene, se SSB (2020). Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020. Modeller, forutsetninger og resultater. Rapporter 2020/24.

Sist faglig oppdatert: 26. november 2021