Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Satsingsområder og aktiviteter

Bedre innsikt og forståelse

Innsikt, forståelse og systematisk utvikling av den akuttmedisinske kjede skal bygge relevant og pålitelig styringsinformasjon og registerdata av høy kvalitet. For å bidra til dette prioriteres følgende tiltak:

 1. Utvikle og etablere et godt kunnskapsgrunnlag for hele den akuttmedisinske kjede.
 2. Utarbeide en plan for forskning for de akuttmedisinske tjenestene, som kan gi økt kunnskap på området.
 3. Foreslå nasjonale kvalitetsindikatorer og system for oppfølging og utvikling av de akuttmedisinske tjenestene.
 4. IKT-systemer som sikrer informasjonsflyt og informasjonsdelingen i sanntid i hele pasientforløpet, uavhengig av organisasjon.

Styrke samarbeid og samhandling

Koordinerte akuttmedisinske tjenester av høy kvalitet bygges gjennom systematisk samarbeid og samhandling mellom aktørene i kommunene og de regionale helseforetakene.  

For å bidra til dette prioriteres følgende tiltak:

 1. Identifisere tiltak og virkemidler som sikrer at de akuttmedisinske tjenestene er et helhetlig tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivå. (Møteplasser)
 2. Revisjon av samarbeidsavtale 11, om «omforente beredskapsplaner» og «planer for den akuttmedisinske kjede», herunder utvikle veiledningsmateriell, finansieringsordninger og metodikk for implementering.
 3. Utvikle nasjonale behandlingsforløp for utvalgte prioriterte pasientgrupper.
 4. Insentivsystemer og/eller refusjonsordninger som understøtter behandlingsforløpene.
 5. Utvikle en felles definisjon av hastegrader i den akuttmedisinske kjeden.

Kompetent og beredt

Kompetente og beredte medarbeidere skapes gjennom opplæring i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid med andre medarbeidere i den akuttmedisinske kjede.

For å bidra til dette prioriteres følgende tiltak:

 1. Utvikle nasjonal metodikk og materiell for tverrfaglig teamtrening i samhandling på tvers av forvaltningsnivåene.
 2. Utarbeide minimumskrav til opplæring av relevante grupper i akuttmedisinske tjenester.
 3. Utvikle nasjonale modeller for fagstoff, felles prosedyrer og rutiner for bruk på alle nivå i kommuner og helseforetak.

Omstilling mot bærekraft

Aktivitetsvekst, endringer i bosettingsmønsteret, endret ansvars- og oppgavedelingen, sentralisering av spesialiserte funksjoner og nye behandlingsformer, driver frem behov for omstilling og endring av arbeidsform og oppgavedeling i den akuttmedisinske kjede. 

For å bidra til dette prioriteres følgende tiltak:

 1. Prøve ut nye tjenestemodeller på tvers av forvaltningsnivåene for å styrke tilbudet til pasientene.
 2. Prøve ut nye former for diagnostikk og beslutningsstøtte som kan endre behandlingsforløp og optimalisere ressursinnsats ved behov for akuttmedisinske tjenester.
 3. Videreutvikle AMK- og Legevaktsentralenes kommunikasjon med, og veiledning av befolkningen i akuttmedisinske situasjoner.

Sist faglig oppdatert: 17. februar 2023