Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Mandat NRA og NFA

Mandat for Nasjonalt råd for akuttmedisinske tjenester

Nasjonal råd for akuttmedisinske tjenester skal bidra til å initiere og koordinere prosjekter og virksomhet innen fagutvikling, evaluering, forskning, kunnskapsspredning og kvalitetsforbedring innenfor det akuttmedisinske området.

Dette kan bl.a. gjøres gjennom å:

 • bidra til gjensidig informasjon om utfordringer, muligheter, oppdrag oppgaver og prosjekter i regi av Helsedirektoratet, KS, kommunene og de regionale helseforetakene innenfor akuttmedisinske området.
 • være et bindeledd mellom pågående myndighetsoppdrag og prosjekter i sektoren for å bidra til informasjonsutveksling, dialog og mulighet til å drøfte utfordringer og prioriteringsbehov.
 • opptre som referansegruppe for myndighetsoppdrag og prosjekter når dette er naturlig og avtalt, og bidra til god prioritering av omfang og rekkefølge.
 • bidra til at forslag og tiltak som Nasjonalt råd for akuttmedisinske tjenester eller fagnettverkstrukturen foreslår og som bør være nasjonale, tas videre til de aktuelle besluttende organene. På denne måten kan disse bidra til en nasjonal og koordinert utbredelse.
 • bidra til Helsedirektoratets oppdrag om etablering, oppfølging og drift av en fagnettverkstruktur.

 

Sammensetning av NRA

Nasjonal råd for akuttmedisinske tjenester består av:

 • Tre medlemmer oppnevnt av KS
 • Ett medlem oppnevnt av Helse Nord RHF
 • Ett medlem oppnevnt av Helse Midt RHF
 • Ett medlem oppnevn av Helse Vest RHF
 • To medlemmer oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF
 • To medlemmer oppnevnt av Helsedirektoratet
Navn Oppnevnt av
Jostein Svendsen (leder) Helse Sør-ØSt RHF
Helge Garåsen (nestleder) KS (Trondheim kommune)
Torun Risnes KS
Kennet Johansen KS (Alta kommune)
Randi Spørck Helse Nord RHF (vara for T. Elsbak)
Steinar Bjørås Helse Midt-Norge RHF
Christel G. Meyer Helse Sør-Øst RHF
Kandiah Panchkulasingam Helse Vest RHF, ass. fagdirektør
Steinar Olsen Helsedirektoratet

Mandat for Nasjonalt fagnettverk for akuttmedisinske tjenester

Nasjonale fagnettverk for akuttmedisinske tjenester skal:

 • være en samarbeidsstruktur for kompetansemiljøer i både primær- og spesialisthelsetjenesten bl.a. arbeider med analyse, forskning og eller fagutvikling innenfor det akuttmedisinske området.
 • bidra til oversikt over pågående aktiviteter og prosjekter, samt at erfaringer og kunnskap deles og formidlet til aktuelle mottakere.
 • foreslå prioriterte områder for analyse, forskning og fagutvikling.
 • gi råd om behov for normerende dokumenter innen det akuttmedisinske området og som en følge av dette anbefale hva som bør utarbeides av Helsedirektoratet og hva som bør være oppgaver for fagmiljøene eller andre aktører.

Sammensetning av NFA

Fra Spesialisthelsetjenesten:

 • Et medlem oppnevnt av Helse Nord RHF
 • Et medlem oppnevnt av Helse Midt RHF
 • Et medlem oppnevn av Helse Vest RHF
 • Et medlem oppnevnt av Helse Sør-Øst RHF

Fra kommunehelsetjenesten:

 • Fire medlemmer fra kommunehelsetjenesten

Fra nasjonale kompetanseaktører:

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume)
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
 • Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom)
 • Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE- medisin
 • Teknolog og e-helse forskning (ikke oppnevnte)

Fra Helsedirektoratet:

 • En representant fra Avdeling legevakt og akuttmedisin
 • En representant fra Avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester.
Navn Oppnevnt av Rolle og arbeidssted
Jesper Blinkenberg Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) Leder, NKLM
Jan Erik Nilsen Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Leder, NAKOS
Torben Wisborg Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT-Traume) Forskningsleder NKT-Traume
Anette Fosse  Nasjonalt senter for distriktmedisin (NSDM) Leder, NSDM
Guttorm Brattebø Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) Leder KoKom
Magnus Hjortdahl KS Allmennlege, forsker UiT
Kine Jordbakke KS Seljord kommune
Gry Elise Albrektsen KS

Prosjektleder pilot legevakt Sunnfjord og Ytre Sogn,

Fagansvarlig lege Florø legevakt i Kinn kommune
Einar Bråthen KS Leder for samfunnshelse, kommuneoverlege Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal kommuner. 
Magnus Filseth Helse Nord RHF UNN HF
Sindre Mellesmo Helse Sør-Øst RHF OUS leder Fagråd for prehospitale tjenester og akuttmottak Helse Sør-Øst
Lena Ailin Heimvik Helse Vest RHF Klinikksjef for prehospital klinikk, SUS
Kjetil A. H. Karlsen Helse Midt-Norge RHF Klinikksjef i Klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital og leder av fagnettverk for prehospitale tjenester
Steinar Olsen Helsedirektoratet Avdelingsdirektør avdeling legevakt og akuttmedisin
Kine Lynum Helsedirektoratet Seniorrådgiver, avdeling kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2022