Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Tilgang på språkmodellar tilpassa norske tilhøve

Det er usikkert om tilgjengelege språkmodeller tek omsyn til norsk språk, kultur og praksis i helse- omsorgssektoren i tilstrekkeleg grad. Språkmodellar i sektoren må vere trena på tilstrekkelege norskspråklege treningsdata til bruksføremålet.

I tildelingsbrev frå helse- og omsorgsdepartementet står det at Helsedirektoratet skal "identifisere tiltak for å sikre at helse- og omsorgstjenesten har tilgang på språkmodell(er) som er tilpasset norske forhold."

Moglege tiltak:

  • analysere ev. behov for nasjonal helsefagleg språkmodell på bakgrunn av resultat frå pågåande utviklingsprosjekt som t.d. Klinisk NorBERT, NorwAI og NORA.
  • følgje med og delta i nasjonale prosjekt som utviklar store norske språkmodellar som kan nyttast i helse- og omsorgssektoren
  • analysere kor føremålstenlege dei ulike utviklingsstega er for tilpassing av språkmodell til ulike bruksføremål i helse- og omsorgssektoren
  • analysere moglege forvaltningsregime for ev. ein eller fleire nasjonale helsefaglege språkmodellar
  • vurdere kva slags norske helsefaglege treningsdata som er relevante og i kva grad dei er tilgjengelege for utvikling, trening og finjustering av språkmodellar, inkludert opphavsrett og personvern
  • vurdere behovet for og mogleg organisering av ein nasjonal infrastruktur for å tilgjengeleggjere norske treningsdata

Siste faglige endring: 06. mai 2024