Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Steriliseringsrådet

Sammensetning og oppgaver

Steriliseringsrådet 2020-2023

Steriliseringsrådet er et statlig, sakkyndig råd som administreres av Helsedirektoratet. Steriliseringsrådet er klageinstans for nemndbehandlede saker.

Steriliseringsrådet skal bestå av én lege som leder og fire andre medlemmer, hvorav én dommer og to leger. I Steriliseringsrådet skal det være både kvinner og menn. For medlemmene kan det oppnevnes personlige vararepresentanter.

Fra 1. januar 2020 har Steriliseringsrådet hatt følgende sammensetning:

Leder: urolog Morten Andersen

Medlem: dommer emeritus Peter Andreas Blom

Varamedlem: dommer emeritus Gustav Søvde

Medlem: seksjonsoverlege Heidi Thornhill

Varamedlem: gynekolog Kristine Amundsen

Medlem: psykiater Margrethe Kjølseth

Varamedlem: allmennlege Marianne Natvik

Medlem: helsesykepleier/sexologisk rådgiver Mette Wallace

Varamedlem: psykologspesialist Peter Zachariassen 

Sekretær: seniorrådgiver Siri Haavie og Ragnhild Marie Sørensen, Helsedirektoratet

Steriliseringsrådets funksjonstid er til 1. januar 2024.

Klagebehandling

Steriliseringsrådet har i perioden 2018-2020 behandlet totalt seks klagesaker. Det har over lengre tid vært svært få klagesaker. Det holdes årlige møter for å diskutere utviklingen på feltet og aktuelle problemstillinger i forkant av utarbeidelsen av en årlig statusoversikt.
 

Ensartet praktisering av loven

Steriliseringsrådet hadde inntil 2005 ikke fulgt opp bestemmelsen i steriliseringsloven § 13 første ledd om å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven, det vil si at tilnærmet like saker blir behandlet likt, noe som er sentralt for befolkningens rettsikkerhet. Det var lite kunnskap om hvordan loven ble håndhevet i nemndene og hva som førte til innvilgelse og avslag på søknader om sterilisering. Steriliseringsrådet utarbeidet derfor et rapporteringsskjema for nemndbehandlede søknader, og en veileder til steriliseringsloven med sjekkliste for behandling av søknader. Det ble også arrangert en nasjonal konferanse for nemndene.

Rapporteringsskjemaet gir informasjon om søknadsgrunnlag, dato for mottatt søknad og vedtak samtidig som det utgjør en kvalitetskontroll. Nemndene må påse at sakene er tilstrekkelig opplyst etter forvaltningsloven og følge lovens bestemmelser om saksbehandlingstid og begrunnelse for avslag (enkeltvedtak). Skjemaet gir Steriliseringsrådet løpende informasjon om nemndenes praksis.

Tiltakene har i ettertid blitt videreutviklet og supplert, blant annet med nasjonale konferanser. Helsedirektoratet utarbeidet i 2018 også et rundskriv til steriliseringsloven som erstattet veilederen.

Tiltak som er iverksatt, herunder utarbeidelse av:

  • "Informasjon om sterilisering" (IS-2048 B), som er en informasjonsbrosjyre for de som vurderer å la seg sterilisere og for helsepersonell som skal gi råd og informasjon om familieplanlegging og sterilisering
  • informasjon på Helsedirektoratets nettside
  • veileder til steriliseringsloven, som erstattet tidligere rundskriv (IS-2773)
  • sjekkliste for leger og annet personell ved oversendelse av søknad til nemnd
  • sjekkliste for nemndene ved mottak av søknad og utforming av vedtak
  • klargjøring av regelverk om unntak fra forhøyet egenandel ved sterilisering til sykehusene
  • landskonferanser for nemndene i 2005, 2009, 2011, 2016 og i 2022

Veien videre

I tillegg til behandling av klagesaker om sterilisering, vil Steriliseringsrådet arrangere nasjonale konferanser for nemndene. Steriliseringsrådet anser det som verdifullt å samle nemndene for gjennomgang av lovverk og forvaltningspraksis, utveksling av erfaringer og diskusjon om aktuelle problemstillinger.

Steriliseringsrådet skal etter steriliseringsloven § 13, første ledd "treffe tiltak for å sikre en mest mulig ensartet praktisering av loven. Det skal føre oppgave over innvilgede og utførte inngrep m.v. og gi departementet oversikt over utviklingen etter utgangen av hvert kalenderår."

Fullstendig statistikk fra NPR er en forutsetning for at denne bestemmelsen kan oppfylles. NPR inneholder kun informasjon om offentlig finansierte tjenester. NPR har derfor ikke oversikt over antall menn og kvinner som steriliserer seg hos private tilbydere og selv betaler for inngrepet. Steriliseringsrådet vil arbeide for at alle steriliseringsinngrep som utføres i Norge skal rapporteres.

Sterilisering dekkes ikke over normaltariffen (staten). Steriliseringsrådet vil arbeide for en egenbetaling som er i tråd med dagens utgiftsnivå. Egenbetaling for menn ble stipulert i 2002 og er i ettertid ikke regulert.

Siste faglige endring: 23. oktober 2023