Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Nemndbehandlede saker

Spesielle vilkår for sterilisering

Steriliseringsnemnd

I hvert fylke skal det være en sakkyndig nemnd, som skal bestå av Statsforvalteren – eller den Statsforvalteren bemyndiger – som leder, og to andre medlemmer, minst én kvinne. Det kan oppnevnes vararepresentanter.

Nemndene behandler søknader etter steriliseringsloven § 3. (spesielle vilkår for sterilisering etter særskilt tillatelse).

For å få nærmere informasjon om en søknad, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å invitere søker til et møte med nemnda. De senere år har det vært få saker hvor søker er invitert til et slikt møte.

Omfang, kjønn og primært søknadsgrunnlag

Nemndbehandlede saker i 2020 (2019, 2018) – nasjonale tall:

  • 14 (16, 29) saker, hvorav mer enn halvparten ble innvilget.
  • Majoriteten av søkerne var kvinner.
  • 7 (7, 8) søkere oppga psykisk utviklingshemming som primært søknadsgrunnlag.
  • 7 (9, 21) oppga alder under 25 år som primært søknadsgrunnlag.
Tabell 6 Antall søknader behandlet i nemnd i perioden 2009-2020

År

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

26

30

20

19

11

24

14

19

26

29

16

14

Kilde: Steriliseringsrådet

Tabell 6 viser at antall saker har variert i perioden 2009-2020, fra maksimum 30 (2010) til minimum 11 (2013). Mer enn halvparten av sakene ble innvilget.

Majoriteten av søkerne i perioden 2009-2017 oppgir psykisk utviklingshemming som primært søknadsgrunnlag, mens det i perioden 2018-2020 er flest som oppgir alder under 25 år.

Steriliseringsloven § 3 d) fare for omsorgssvikt er dominerende hjemmelsgrunnlag ved innvilgelser, etterfulgt av § 3 a) søkers helse og § 3 b) sosiale årsaker. Færrest saker er innvilget etter § 3 c) risiko for arv.

3.1.3 Fremsettelse av begjæring eller søknad

Tabell 7 Antall søknader etter § 4. (fremsettelse av begjæring eller søknad) i perioden 2009-2020 der søker har en psykisk utviklingshemming

År

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totalt

15

19

14

15

6

15

9

14

12

8

7

7

Kilde: Steriliseringsrådet

I perioden 2009-2020 var det på det meste 11 søknader fra psykisk utviklingshemmede med søknadskompetanse (§ 4, første ledd) og færrest under 5. Antall søknader fra psykisk utviklingshemmede med søknadskompetanse, men redusert samtykkekompetanse som søkte med samtykke fra verge (§ 4, andre ledd), var på det meste 6 og færrest under 5. Antall søknader fra verge på vegne av psykisk utviklingshemmede uten samtykkekompetanse (§ 4, tredje ledd) har blitt redusert de senere år, fra maksimum 5 til ingen slike saker (2020).

Sist faglig oppdatert: 23. oktober 2023