Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Innleggelser, oppholdstid og beleggsprosent i 2022

Innleggelser og oppholdstid i 2022

I det første veiledningsmaterialet til ØHD ble det anbefalt at opphold skulle avgrenses til 72 timer, men dette har senere blitt endret. De reviderte retningslinjene sier nå at pasientenes tilstand og psykososiale forhold rundt pasientene skal avgjøre om de er klare for utskrivning eller ikke. I medisinskfaglige veileder for kommunale akutte døgnplasser[5] anbefales det at gjennomsnittlig oppholdstid ikke bør overstige tre døgn. Dette for å sikre at riktig pasientkategori blir innlagt i tilbudet, og for å hindre at ØHD blir en sykehjemsavdeling.

Tabell 2 viser antall innleggelser og estimert oppholdstid totalt for vertskommunene og samarbeidskommunene. Alle som rapporterte kommunefordelt informasjon om antall innleggelser og oppholdstid i 2022 inngår i tabellen. I 2022 var det 6,2 innleggelser per 1 000 innbyggere. Det var store variasjoner mellom kommunene, fra ingen innleggelser til 171 innleggelser per 1 000 innbyggere. Antall estimerte oppholdsdøgn var totalt 22,2 døgn per 1 000 innbyggere. Også her var det store forskjeller mellom kommunene, fra ingen til over 300 døgn per 1 000 innbyggere. Vertskommunene hadde i gjennomsnitt flere innleggelser og flere estimerte oppholdsdøgn per innbygger enn samarbeidskommunene.

Det ser ut til å være store variasjoner i antall innleggelser og estimerte oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere mellom kommunene. Regionen Nord hadde i 2022 høyest rate for innleggelser og estimerte oppholdsdøgn. Dette gjelder også når sykestuene er ekskludert. Datagrunnlaget for sykestuene i Nord er ulikt fra øvrige enheter, da det også er inkludert øyeblikkelig hjelp som ikke er knyttet til ØHD.

Videre viser resultatene at vertskommunene i de minst folkerike kommunene hadde høyest rate for innleggelser og estimerte oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere, med henholdsvis 14 innleggelser og 42,6 døgn i 2022. Det samme gjelder for samarbeidskommunene, men for disse kommunene var forskjellene mellom kommunegruppene mindre. For kommuner med en befolkning mellom 50 000 og 99 999 innbyggere er det én kommune som skiller seg ut med en høy rate for innleggelser på rundt 38 per 1 000 innbyggere, mens de andre kommunene i denne størrelsesgruppen hadde en rate på mellom 3,6 og 9,1 per 1 000 innbyggere. Videre hadde kommuner med tilbudet lokalisert på legevakt høyere rate for innleggelser enn kommuner hvor ØHD var lokalisert andre steder. Enheter lokalisert ved legevakt hadde imidlertid færrest estimerte oppholdsdøgn per innbygger.

Tabell 2: Innleggelser og estimerte oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere etter region, kommunestørrelse og lokalisering, 2022.
  

Innleggelser

Estimerte oppholdsdøgn

  

Totalt

Verts-kommune

Samarbeids-kommune

Totalt

Verts-kommune

Samarbeids-kommune

Region

Sør-Øst

5,7

5,9

5,0

21,9

22,0

20,5

Vest

5,5

5,7

3,7

20,3

21,8

7,9

Midt-Norge

3,2

3,3

2,0

11,9

12,2

9,6

Nord ekskl. sykestuer

7,5

7,6

6,1

24,6

24,9

20,1

Nord inkl. sykestuer

13,6

14,1

6,1

39,2

40,5

20,1

Kommunestørrelse*

0–1 999 innb.

9,6

14,0

5,8

29,4

42,6

17,9

2 000–4 999 innb.

7,5

9,5

5,6

22,0

29,0

14,8

5 000–9 999 innb.

7,1

8,7

4,2

21,7

26,1

13,4

10 000–19 999 innb.

7,3

7,9

4,5

25,0

26,9

16,5

20 000–49 999 innb.

4,3

4,4

4,0

16,6

15,8

20,8

50 000–99 999 innb.

8,2

8,2

 

25,4

25,4

 

100 000 innb.+

4,0

4,0

 

19,4

19,4

 

Lokalisering

Sykehjem

6,8

7,3

3,6

24,5

25,4

17,6

Legevakt

7,9

10,1

5,1

12,3

16,0

7,6

LMS/DMS/helsehus

4,4

4,4

3,9

18,4

18,9

15,2

Annet

6,9

7,2

5,7

27,5

27,4

27,9

Kombinasjon

7,6

7,7

6,2

24,8

25,1

20,4

 

Sykestuer

52,0

52,0

 

131,2

131,2

 

Totalt ekskl. sykestuer

5,6

5,7

4,5

20,7

21,2

17,0

Totalt

6,2

6,4

4,5

22,2

22,8

17,0

* Sykestuer i Nord er ekskludert fra kommunestørrelse

Tabell 3 presenterer beleggsprosenten ved ØHD for de ulike regionene, samt etter samarbeidets størrelse (befolkning), antall plasser og hvor tilbudet er lokalisert. Totalt var beleggsprosenten 47 prosent i 2022. Sør-Øst hadde høyest belegg med 53 prosent, mens Nord, eksklusive sykestuene, hadde lavest belegg med 32 prosent.

ØHD-enhet som dekket befolkningsrike områder, hadde høyere belegg enn områder som dekket en mindre befolkning. Områdene med en befolkningsstørrelse mellom 0 og 2 000 hadde lavest belegg med 23 prosent, mens områder med en befolkningsstørrelse fra 20 000 til 49 999 hadde høyest belegg med 59 prosent. Det er tre prosentpoeng høyere enn de mest befolkningsrike områdene.

Størrelsen på befolkningen som ØHD-enhetene dekker, er relatert til antall plasser. Flertallet av enhetene hadde tre eller færre plasser (65 prosent). Tabellen viser at enheter med få plasser hadde lavere belegg enn enheter med flere plasser. Lokalisering av tilbudet ser også ut til å ha betydning for beleggsprosenten, det enheter lokalisert ved legevakt hadde høyere belegg enn enheter lokalisert andre steder

Tabell 3: Beleggsprosent etter region, samarbeidsstørrelse, antall plasser på enheten og hvor enheten er lokalisert, 2022.
  

Antall enheter

Sum plasser

Estimerte oppholdsdøgn

Belegg i prosent

Region

Sør-Øst

72

350

 67 157

 53

Vest

35

139

 22 460

 44

Midt-Norge

29

79

 10 068

 35

Nord ekskl. sykestuer

40

82

 9 678

 32

Nord inkl. sykestuer

58

120

 17 810

 41

Samarbeidsstørrelse

0–1 999 innb.

31

42

 3 562

 23

2 000–4 999 innb.

35

45

 6 804

 42

5 000–9 999 innb.

36

58

 7 596

 36

10 000–19 999 innb.

29

66

 10 201

 43

20 000–49 999 innb.

37

134

 17 575

 36

50 000–99 999 innb.

13

102

 21 960

 59

100 000 innb.+

13

242

 49 797

 56

Størrelse på enheten

Mindre enn 3

126

178

 22 682

 35

3–5 plasser

41

149

 24 673

 45

6–9 plasser

14

102

 15 807

 43

10–14 plasser

8

96

 21 822

 62

15 plasser +

5

164

 32 511

 54

Lokalisering

Sykehjem

122

230

 33 829

 40

Legevakt

7

36

 5 384

 41

LMS/DMS/helsehus

32

224

 40 104

 49

Annet

11

41

 8 106

 54

Kombinasjon

22

157

 30 072

 53

 

Totalt ekskl. sykestuer

176

650

 109 362

 46

Totalt

194

688

117 494

47

 

Fotnoter

[5] Den norske legeforening (2014): Medisinsk faglig veileder for kommunale akutte døgnplasser (KAD).

Siste faglige endring: 22. september 2023