Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Utvikling, 2017-2022

Utvikling i antall innleggelser og fordeling av oppholdstid fra 2017

I dette kapitlet inngår kun enheter som har rapportert antall innleggelser og oppholdstid alle fem år. Totalt er det 151 kommuner som inngår i utvalget, og disse kommunene dekket 63 prosent av samlet befolkning i 2022. Forskjellene i dekningsgrad varierer mellom regionene, med 63 prosent i Nord og 70 prosent i Vest. Alle figurene i dette kapitlet er eksklusive sykestuene i Nord.

I 2022 hadde enhetene inkludert her til sammen om lag 17 900 innleggelser, det er en nedgang på i overkant av 5 000 innleggelser fra 2017. Figur 9 viser at det var 5,2 innleggelser per 1 000 innbyggere i 2022. Det er en nedgang fra 2017-2019 med 1,7 innleggelser per 1 000 innbyggere, men svakt høyere enn i 2021. Regionene Sør-Øst, Vest og Midt-Norge hadde lavere rate i 2021 og 2022 enn i årene 2017 til 2019. I Nord var raten for 2022 svakt høyere enn 2017, men lavere enn i 2018 og 2019. Midt-Norge hadde i hele perioden lavere rate enn de tre andre regionene, men en mindre prosentvis nedgang fra både 2017 og 2019 enn for Sør-Øst og Vest.

Utvikling i antall innleggelser per 1 000 innbyggere per region, 2017-2022. Samme utvalg alle år.
Figur 9: Utvikling i antall innleggelser per 1 000 innbyggere per region, 2017-2022. Samme utvalg alle år.

Figur 10 viser at andelen opphold med oppholdstid ett døgn eller mindre, ble redusert med 10 prosentpoeng fra 2017 til 2022. Det var om lag 2 800 opphold med varighet på ett døgn i 2022, tilsvarende i 2017 var om lag 7 200 opphold.

Det var noen færre opphold med oppholdstid på to, tre og fire døgn i 2022 enn for 2017-2019, og liten endring i andelene for disse kategoriene. Antall opphold med varighet på fem døgn var omtrent lik i 2017 og 2022.

Andelen opphold med varighet på over fem døgn har økt jevnt i perioden. I 2022 var det omtrent 4 000 opphold med varighet på mer enn fem døgn. Det er på høyde med 2018 og 2019, og flere enn i 2017 og 2021.

Utvikling i fordeling i oppholdstid, 2017-2022. Samme utvalg alle år.
Figur 10: Utvikling i fordeling i oppholdstid, 2017-2022. Samme utvalg alle år.

Figur 11 viser utviklingen i antall estimerte oppholdsdøgn per 1 000 innbyggere for regionene og samlet. Det var omtrent 77 200 estimerte døgn samlet for dette utvalget i 2022, en nedgang på cirka 1 700 døgn fra 2017 og 7 000 døgn fra 2018 og 2019.

Antall oppholdsdøgn per innbygger økte fra 2021 til 2022, men var fortsatt lavere enn for årene 2017 til 2019. Midt-Norge var den eneste regionen som ikke hadde en vekst fra 2021 til 2022. Samlet var nedgangen i ratene svakere for oppholdstid enn for innleggelser, noe som betyr at gjennomsnittlig oppholdstid har økt. I 2017 var gjennomsnittlig oppholdstid 3,4 døgn, tilsvarenende i 2022 var 4,4 døgn.

Utvikling i antall estimerte oppholdsdøgn,
Figur 11: Utvikling i antall estimerte oppholdsdøgn,

Figur 12 viser utviklingen i beleggsprosenten for utvalget. I 2022 var beleggsprosenten samlet sett 48 prosent. Med unntak av Midt-Norge, var det en økning i beleggsprosenten fra 2021 til 2022. For Vest og Sør-Øst var beleggsprosenten i 2022 på samme nivå som i årene 2017 til 2019. Selv om det var en økning i belegg i Nord fra 2021 til 2022, var det betydelig lavere i 2022 enn i årene 2017 til 2019.

Utvikling i beleggsprosent, 2017-2022. Samme utvalg alle år.
Figur 12: Utvikling i beleggsprosent, 2017-2022. Samme utvalg alle år.

Siste faglige endring: 22. september 2023