Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Oppdraget er utført av Helsedirektoratet i samarbeid med utnevnte representanter fra universiteter, tannhelsetjenestens kompetansesentre, den offentlige tannhelsetjenesten og Den norske tannlegeforening (vedlegg D).

Kompetansebasert integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger hjemles i ny forskrift for spesialistutdanning av tannleger. Forskriftfestede læringsmål beskriver kompetansen til en ferdig utdannet spesialist.

Kompetansebasert integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger er fleksibel og åpner for samarbeid mellom ulike utdanningsvirksomheter som universitet, kompetansesenter, helseforetak og offentlig og privat tannhelsetjeneste. Helsedirektoratet foreslår å dele inn virksomhetene i henholdsvis A- med hovedansvar, B- med selvstendig delansvar og C-med delegerte oppgaver fra A eller B. Helsedirektoratet fastsetter krav blant annet for godkjenning av utdanningsvirksomheter, skriftlig samarbeidsavtale og krav til veiledere.

Helsedirektoratets oppgaver har hittil vært å

 • delta som observatør i Nasjonal opptakskomité for spesialistutdanning i odontologi
 • forvalte fire tilskuddsordninger relatert til spesialistutdanning av tannleger
 • behandle søknader om spesialistgodkjenning, og gi godkjenning etter helsepersonelloven § 34

Forslagene i rapporten vil medføre flere oppgaver for Helsedirektoratet og derved et styrket fag- og myndighetsansvar ved spesialistutdanning av tannleger som innebærer å

 • følge med på kvaliteten i utdanningene og oppdatere læringsmål
 • godkjenne utdanningsvirksomheter etter søknad
 • lede Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger, herunder
  • utføre regelmessige behovsvurderinger for dimensjonering av utdanningene
  • fordele utdanningsstillinger
  • organisere utlysning og opptak av tannleger i spesialisering
 • utvikle og drifte elektronisk kompetanseportal for registrering og godkjenning av oppnådde læringsmål

Hovedanbefalingene følger her og Helsedirektoratet anbefaler, støtter, foreslår og mener impliserer at arbeidsgruppen stiller seg bak forslaget. To saker hvor det ikke er enighet, presiseres spesielt i rapporten.

Helsedirektoratet anbefaler å justere modellen som ble anbefalt i Rapport IS-2758 fra 2018, og gå bort fra å dele spesialistutdanning av tannleger inn i moduler.

Helsedirektoratet støtter at kompetansebasert integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger tar utgangspunkt i det som blir forskriftsfestede læringsmål, og hvordan sluttkompetansen gitt av læringsmålene kan oppnås i ulike utdanningsvirksomheter.

Oppnådde og godkjente læringsmål gjennom ulike læringsaktiviteter skal i den nye modellen være grunnlaget for spesialistgodkjenning av tannleger som er en fulltids utdanning over 3 år (5 år for oral kirurgi og oral medisin) i henhold til EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv (7).

Helsedirektoratet anbefaler at det innføres læringsmål, inkludert felles kompetansemål, for alle godkjente spesialiteter for tannleger i henhold til forslagene (vedlagt).

Helsedirektoratet anbefaler at hovedveileder har det faglige ansvaret for tannlege i spesialisering herunder godkjenning av oppnådde læringsmål.

Helsedirektoratet foreslår å opprette utdanningsstillinger for tannleger i spesialisering etter modell for ordningen Integrert løp i dobbelkompetanse for tannleger. Utdanningsstillinger for tannleger i spesialistutdanning foreslås lønnet som ph.d.- kandidater.

Helsedirektoratet foreslår plikter og rettigheter for tannleger i spesialisering i kap. 7.

Helsedirektoratet anbefaler at det i ny forskrift presiseres hvilket ansvar de regionale helseforetakene (RHF) har for tannleger i spesialisering, inkludert utdanningsstillinger.

Helsedirektoratet mener at det i et ev. rundskriv til ny forskrift bør komme klart frem hva Helsedirektoratets oppfølging av godkjente utdanningsvirksomheter for spesialistutdanning av tannleger skal bestå i.

Helsedirektoratet anbefaler at det utvikles en elektronisk kompetanseportal (KP) for tannleger i spesialisering etter modell av KP for leger i spesialisering, og at dette arbeidet starter opp høsten 2021.

Helsedirektoratet anbefaler at Nasjonal komité for spesialistutdanning av tannleger opprettes og erstatter dagens Nasjonale opptakskomité for spesialistutdanning av tannleger (NOS). Behovsvurderinger og plan for antall utdanningsstillinger for tannleger i spesialisering bør inngå i mandatet.

Helsedirektoratet anbefaler at aktuelle myndigheter vurderer om tilskudd til finansiering av spesialistutdanning av tannleger fortsatt skal gis ved tilskuddsordningen Spesialistutdanning av tannleger slik det nå praktiseres i henhold til gjeldende regelverk. Et forslag er forenkling av tilskudd til spesialistutdanning av tannleger, fra årlig søknad basert på kandidater i spesialistutdanning, til tilskudd per kandidat ved opptak. Fordelen med dette er

  • forutsigbar økonomi ved utdanningsvirksomhetene
  • forenkling av søknadsprosess for utdanningsvirksomhetene
  • forenkling av søknadsbehandling for Helsedirektoratet

Helsedirektoratet anbefaler at det utarbeides en nasjonal veileder for kompetansevurdering ved spesialistutdanning av tannleger.

Sist faglig oppdatert: 06. mai 2022