Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Forord

St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Fremtidas tannhelsetjenester, førte til en politisk målsetning om en integrert samarbeidsmodell for spesialistutdanning av tannleger mellom universitetene og tannhelsetjenestens kompetansesentre (1).

Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 35 (2006-2007), ble innledet med at Helsedirektoratet på oppdrag har levert to rapporter knyttet til utredningsoppdraget "Etablering av spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell"

• IS-2764 Organisering og gjennomføring av spesialistutdanning for tannleger (2016) (2)
• IS-2758 Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell (2018) (3)

Helsedirektorat fikk deretter oppdraget Spesialistutdanning av tannleger som en integrert samarbeidsmodell i tillegg til tildelingsbrevet for 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet (4).Tillegget var utarbeidet i samarbeid med Kunnskapsdepartementet. Helsedirektoratet fikk i oppdrag å utrede blant annet:

 1. Spesialistgodkjenning av tannleger.
  Beskrivelse av sluttkompetansen som skal gi grunnlag for godkjenning som spesialist etter fullført godkjent utdanningsprogram og bestått eksamen.
   
 2. Spesialistutdanning av tannleger.
  Forslag til læringsmål i felles kompetansemoduler[1] og læringsmål for de enkelte spesialitet.
  Forslag til læringsaktiviteter og -metode og dokumentasjonsform for de ulike læringsmålene. Vurderinger og anbefalinger angående samkjøring av studieplaner
  • forslag til samarbeid om felles teoretisk undervisning ved bruk av IKT, både generell teoridel og fagspesifikk teori inkl. felles kompetansemoduler
  • nasjonale samlinger av kandidater vurderes i den sammenheng; på tvers av spesialiteter og innen hver spesialitet
    
 3. Godkjenning av utdanningsvirksomheter.
  Kriterier for godkjenning av utdanningsvirksomheter, inkludert klinisk praksis på universitetene og på kompetansesentrene.

  Krav til og innhold i skriftlige samarbeidsavtaler mellom utdanningsvirksomhetene og mellom utdanningsvirksomhetene og andre læringssteder.

  Krav til kliniske veiledere, vurderingsmappe og kasusmappe.
   
 4. Forslag til opptaksregler som sikrer at fylkeskommunene får ivaretatt sitt behov for utdanning av tannlegespesialister, jf. tannhelsetjenesteloven § 1-1 og § 1-3.
   
 5. Forhold knyttet til samarbeidet om praksisdelen
   
 6. Aktuelle konsekvenser av forslagene som har betydning for statlige tilskudd til utdanningsinstitusjonene
   
 7. Ev. øvrige forhold av betydning for gjennomføring av spesialistutdanningen for tannleger

 

Fotnoter

[1] I spesialistutdanningen for leger kalles målene felles kompetansemål (FKM). Det blir også brukt i denne rapporten om spesialistutdanning for tannleger.

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2022