Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.4. Barnehage

Barnehagen i Norge anses som det første frivillige trinnet i utdanningsløpet. Barnehagen skal gi en god start og bidra til barns utvikling gjennom omsorg, lek og læring. 

Indikatorer:

  • Dekningsgrad i barnehage etter alder
  • Dekningsgrad i barnehage for minoritetsspråklige – og alle barn
  • Utdanningsbakgrunn for de ansatte i barnehagen
  • Antall barn per årsverk i grunnbemanningen

En barnehage med høy kvalitet kan ha en positiv påvirkning på barns språklige og sosiale utvikling, og gir dermed mulighet til å danne et godt grunnlag for skolestart og videre utvikling. God kvalitet i barnehagen ser ut til å forebygge utvikling av språk- og atferdsvansker over tid, særlig hos sårbare barn. Faktorene som synes å virke inn på barna er blant annet plass til læringsaktiviteter, utdanning hos personalet, relasjon til personalet, tilbud av aktiviteter, tid i barnehagen og gruppestørrelse18

5.4.1. Barnehagedeltagelse 

Barnehagen skal møte og inkludere alle barn uansett barnets språklige, kulturelle eller sosiale bakgrunn. For barn fra familier med lav sosioøkonomisk status eller barn i familier med innvandrerbakgrunn kan barnehagen ha spesielt stor betydning. 

Figuren under viser utviklingen i dekningsgrad i barnehage for ulike aldersgrupper i Norge.
Denne indikatoren beregnes årlig på bakgrunn av tall fra BASIL -barnehagenes årsmeldinger19 og befolkningstall fra SSB. For aldersgruppa 1-5 år var dekningsgraden i 2020 på 92,8 prosent. Økningen har vært størst blant 1-2 åringene. Her har andelen barn i barnehage økt fra 78,8 prosent i 2010 til 85,4 prosent i 2020.

Dekningsgrad i barnehage i ulike aldersgrupper. 2000-2020. Prosent. Kilde: SSB
Figur 5-1. Dekningsgrad i barnehage i ulike aldersgrupper. 2000-2020. Prosent. Kilde: SSB

Andelen minoritetsspråklige barn (ikke medregnet barn med norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk språk- og kulturbakgrunn) i barnehage er lavere enn for øvrige barn. Forskjellene er blitt mindre de siste årene, men det er fremdeles relativt store forskjeller i den yngste aldersgruppen.

Dekningsgrad i barnehagen for minoritetsspråklige- og alle barn. 2016-2020. Prosent. Kilde: SSB
Figur 5-2. Dekningsgrad i barnehagen for minoritetsspråklige- og alle barn. 2016-2020. Prosent. Kilde: SSB

5.4.2. Kvalitet i barnehagen 

Barnehager som oppfyller normene for grunnbemanning og pedagogtetthet gir gode rammer for barns utvikling og for trygge relasjoner mellom barn og voksne. Personalets kompetanse til å inngå i gode relasjoner og støtte barns lek og læringsprosesser er vesentlig for at barn skal trives og være inkludert i barnehagen.

Figur 5-3 viser at andel årsverk med barnehagelærerutdanning har økt fra 39 prosent i 2016 til 43,1 prosent i 2020. I samme periode har andelen årsverk med barne- og ungdomsarbeidere økt fra 20,5 til 21,7 prosent. Økningen i ansatte med relevant utdanning har kommet samtidig med en generell økning i antall ansatte i barnehagene.

Utdanningsbakgrunnen til de ansatte i barnehagen 2016-2020. Alle eierformer. Prosent. Kilde: Basil/Utdanningsdirektoratet
Figur 5-3. Utdanningsbakgrunnen til de ansatte i barnehagen 2016-2020. Alle eierformer. Prosent. Kilde: Basil/Utdanningsdirektoratet

Bemanningsnormen krever at barnehagene skal ha minimum 1 ansatt per 3 barn under 3 år, og 1 ansatt per 6 barn over 3 år. Etter at bemanningsnormen ble vedtatt økte bemanningen fra 6,0 barn per ansatt i 2016 til 5,7 barn per ansatt i 2020.  

Antall barn (korrigert for alder og oppholdstid) per årsverk i grunnbemanningen 2011-2020. Kilde: Basil/Utdanningsdirektoratet
Figur 5-4. Antall barn (korrigert for alder og oppholdstid) per årsverk i grunnbemanningen 2011-2020. Kilde: Basil/Utdanningsdirektoratet

 

18 Brandlistuen m.fl. 2015. Sårbare barn og kvalitet i barnehagen. Folkehelseinstituttet (Rapport 2015:2)

19 https://www.udir.no/verktoy/samle-inn-data/basil/

Sist faglig oppdatert: 20. oktober 2021