Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Rapporterte aktiviteter

Innføring av prosedyren cDCD

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (2022) opplyser i sin årsrapport at Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon skal sikre lik forståelse av prosedyren cDCD i donorsykehusene. Det er etablert en "fortropp" ved Oslo universitetssykehus HF med organdonasjonssykepleier og -lege samt transplantasjonskoordinator.

Ifølge årsrapport fra Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon har avdelingen undervisning internt og eksternt, blant annet et nasjonalt webinar om cDCD. Avdelingen arrangerer årlig nasjonale fagdager om organdonasjon og transplantasjon i samarbeid med transplantasjonskoordinatorene ved helseforetaket.

Mange donorsykehus rapporterer at de har deltatt i webinar på Gardermoen om status for cDCD, og regionale møter om cDCD. Donorsykehusene rapporterer gjennomgående at de har deltatt i internundervisning om organdonasjon med prosedyren cDCD for relevant helsepersonell.

Fagdager, opplæring, minnemarkering

Donorsykehusene rapporterer gjennomgående at de har deltatt på nasjonal fagdag for donoransvarlige leger og -sykepleiere i regi av Norsk ressursgruppe for organdonasjon (NOROD). De rapporterer også at de har gjennomført NORODs utdanningsprogram I og/eller II. Programmet er utviklet etter modell fra European Donor Hospital Education Program - EDHEP (Helsetilsynet, 2019).

Ifølge Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon sin hjemmeside får pårørende tilbud om en etterlattesamtale med lege og sykepleier ved intensivavdelingen der pasienten (organdonor) var innlagt. Helseforetaket arrangerer også en nasjonal minnemarkering for etterlatte til organdonorer hver høst.

En del donorsykehus rapporterer at de har deltatt i den nasjonale minnemarkeringen. De rapporterer for øvrig om internundervisning om organdonasjon, regionale nettverksmøter for donoransvarlige leger- og sykepleiere, fagdager i samarbeid med regionalt universitet og temadager om organdonasjon for helsepersonell internt i helseforetaket.

Registre og statistikk

I 2007 ble Norsk Intensivregister (NIR) etablert for å dokumentere potensialet for organdonasjoner i norske intensivavdelinger (Helse- og omsorgsdepartementet, 2008).

Oslo universitetssykehus HF, Avdeling for organdonasjon (2022) har utviklet og brukt "Donornett" som registreringsverktøy siden 2007. Alle dødsfall i 11 intensivavdelinger og to akuttmottak blir gjennomgått med hensyn til om muligheten for donasjon er ivaretatt. I 2022 er det utarbeidet et nytt kvalitetsregister kalt "Medinsight OUS." Registeringen gjøres i tilnærmet sanntid av donoransvarlig sykepleier/-lege basert på journalgjennomgang og dialog med behandlingspersonalet som har stått i situasjonene (op.cit.). En del donorsykehus rapporterer at de fører statistikk over potensielle donorer.

Siste faglige endring: 21. mars 2024