Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Avslutning

Hovedfunnene i rapportene er at det har blitt gjennomført betydelig intern og ekstern opplæring i prosedyren cDCD i 2022, som først ble innført i 2021. 24 av 28 donorsykehus hadde godkjent prosedyren ved utgangen av 2022, men den ble kun gjennomført i seks tilfeller. Donorsykehusene rapporterer gjennomgående om deltakelse på nasjonal fagdag for donoransvarlige leger og -sykepleiere i regi av NOROD, samt i NORODs utdanningsprogram. De rapporterer om omfattende internundervisning om organdonasjon, regionale nettverksmøter, fagdager i samarbeid med regionale universitet og interne temadager om organdonasjon i helseforetaket. En del donorsykehus rapporterer også at de fører statistikk over potensielle donorer. Samlet sett gir rapportene et godt bilde av aktiviteten ved donorsykehusene og transplantasjonsvirksomheten. Kvaliteten på rapportene er derimot varierende, både med hensyn til form og innhold. Helsedirektoratet har derfor utformet en mal på bakgrunn av forskriftskravene, som skal benyttes fra 2023-rapporteringen. Vi vil dermed kunne følge utviklingen systematisk over flere år på utvalgte parametere

Siste faglige endring: 21. mars 2024