Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.5Hva fungerer godt i samhandlingen mellom helseforetak og kommunen?

69 respondenter fra kommunene og 3 fra brukerorganisasjonene har svart på dette spørsmålet. Dersom ikke annet er nevnt, gjelder resultatene i kapitlene under svar fra respondenter i kommunene.

4.5.1 Dialog/kommunikasjon

På spørsmålet om hva som fungerer godt i samhandlingen mellom helseforetak og kommunen, svarte noen at det er stor vilje til samhandling og ønske om å få det beste tilbudet til pasientene. Flere svarte at dialogen mellom lærings- og mestringsenheter i helseforetakene og frisklivssentralene i kommunene fungerer godt. Lokalt samarbeid med Regional kompetansetjeneste for pasient- og pårørendeopplæring (RK-PPO) ble også nevnt. Kommunene beskriver at kommunikasjonen fungerer best for enkeltpersoner knyttet til enkelte områder som utskriving fra sykehus. Det gjelder både direkte kommunikasjon og elektronisk meldingsutveksling. En brukerorganisasjon svarer at samarbeidet mellom helseforetak og kommuner fungerer godt for enkelte sykdomsgrupper, men ikke for alle.

Der hvor dialogen og samarbeidet fungerer best, fremheves følgende faktorer som avgjørende:

 • personlig kjennskap
 • gjensidig tillit
 • partene er likestilt og har respekt for og kunnskap om hverandres roller, rammer og kompetanse
 • kort geografisk avstand mellom helseforetak og kommune

Noen påpeker at den gode kommunikasjonen er mer personavhengig enn et resultat av strukturer.

Noen av respondentene fra kommunene svarte slik:

 • «Samarbeidet mellom frisklivssentralene, Lærings og mestringssenteret og RK-PPO fungerer meget godt»
 • «Dialog rundt utskriving fungerer stort sett godt»
 • «Samarbeidet fungerer godt når personene som deltar i samarbeidet har respekt for hverandres virkelighet, roller og rammer.»
 • «Fokuset på helhetlige pasientforløp både i kommunen og helseforetaket er stort, og det er stor vilje til samhandling»
 • «Det er stort ønske om å få det beste tilbudet til pasientene»

4.5.2 Faste møtearenaer, koordinator og felles handlingsplan

Flere respondenter svarer at faste møtearenaer for samhandling, slik som regelmessige samarbeidsmøter, fagråd, lokale samarbeidsutvalg, områdemøter og læringsnettverk, fungerer godt. Slike møter gir mulighet for erfaringsutveksling og til å drøfte utfordringer vedrørende både strukturer og praksis. Noen erfarer at en felles handlingsplan med oppgave- og ansvarsfordeling, samt fremdrift i henhold til denne, fungerer godt. Flere kommuner har god erfaring med å ha en felles samhandlingskoordinator eller en fast kontaktperson i helseforetak og kommune. Det fremkommer også at samhandling om kompetanseutveksling og -utvikling fungerer godt der helseforetakene oppfyller veiledningsplikten overfor kommunene, og der begge parter er likestilt og bidrar inn med sin kompetanse.

Noen beskrev det slik:

 • «Læringsnettverk  fungerer godt…»
 • «.. fagforum/fagråd fungerer godt…»
 • «Fast kontaktperson både i kommuner og i helseforetaket»
 • «At kommunene har en felles samhandlingskoordinator»

Siste faglige endring: 02. februar 2021