Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.4Erfaringer fra kommuner

Samlet er det stor spredning i svarene fra kommunene og få som svarer tydelig på om de er helt enig eller uenig på spørsmålene. En stor andel har også svart nøytralt (verken eller). Se tabell 3.

For noen spørsmål er andelen som svarer tydelig enig eller uenig noe høyere:

  • 17, 3 prosent er helt ening i at «Det mangler oversikt over hva som finnes av lærings- og mestringstilbud i helseforetaket og kommunen» (spørsmål 3)
  • 18,8 prosent er helt uenig i «Vi har prosedyrer som sikrer at det foregår gjensidig kompetanseutveksling mellom helseforetak og kommuner knyttet til lærings- og mestringstilbud» (spørsmål 5)
  • 16,1 prosent er helt uenig i at «Helseforetak og kommunen samarbeider om utvikling av lærings- og mestringstilbud basert på brukernes behov» (spørsmål 7).

Tabell 3: Samlet resultat – kommuner

Påstand/spørsmål

Helt enig

Litt enig

Verken eller

Litt uenig

Helt uenig

Vet ikke

1. Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner sikrer at pasienter med behov for lærings- og mestringstilbud får sammenhengende helsetjenester og forløp.

6,7 %

44,2 %

22,5 %

17.5 %

6,7 %

2,5 %

2. Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner beskriver oppgavedelingen mellom sykehus og kommuner tydelig slik at ledere og ansatte vet hvem som har ansvar for hva når det gjelder lærings- og mestringstilbud.

8,3 %

35 %

25 %

20 %

9,2 %

2,5 %

3. Det mangler oversikt over hva som finnes av lærings- og mestringstilbud i helseforetaket og kommunen

17,5 %

38,3 %

15 %

23,3 %

4,2 %

1,7 %

4. Vi har prosedyrer som sikrer god samhandling mellom helseforetaket og kommunen om oppfølging av pasienter med behov for lærings- og mestringstilbud

2,5 %

37,8 %

19,3%

23,5  %

12,6  %

4,2 %

5. Vi har prosedyrer som sikrer at det foregår gjensidig kompetanseutveksling mellom helseforetak og kommuner knyttet til lærings- og mestringstilbud.

3,4  %

31, 6 %

20,5 %

21,4 %

18, 8 %

4,3 %

6. Samarbeidet mellom helseforetak og kommunale tjenester om oppfølging av personer med behov for lærings- og mestringstilbud fungerer dårlig

7,7 %

27,4 %

28,2 %

24,8 %

6 %

6 %

7. Helseforetak og kommunen samarbeider om utvikling av lærings- og mestringstilbud basert på brukernes behov

5,9 %

26,3 %

24,6 %

21,2 %

16,1 %

5,9 %

Totalt 120 respondenter.

Siste faglige endring: 02. februar 2021