Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 7Samarbeidsmodeller og pakkeforløp

Nasjonal helse- og sykehusplan (2020-2023) understøtter tydelig anbefalingene i pakkeforløpene for psykisk helse og rus. I Nasjonal helse- og sykehusplan gis det også tydelige føringer for samhandling, bl.a. om etablering av Helsefellesskap, som en modell for å realisere samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, også for barn og unge med psykiske helseplager.

Anbefalingene i pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge er godt integrert i Samhandlingsforløpene. Helsedirektoratet anbefaler i tillegg at det utvikles lokale samarbeidsmodeller som tydelig ivaretar selve prosessen og dialogen i forbindelse med henvisning til spesialisthelsetjenesten. Utviklingen av disse samarbeidsmodellene må ses i sammenheng med arbeidet med å implementere pakkeforløpene. Helsedirektoratets anbefalinger om prinsipper som bør ligge til grunn for lokale samarbeidsmodeller, gjenspeiler tydelig anbefalinger i pakkeforløpene. De anbefalte prinsippene kan ses som en tydeliggjøring av anbefalingene i pakkeforløpene.

Helsedirektoratets vurdering er at pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge er godt integrert i Samhandlingsforløpene, som anbefales som en nasjonal overordnet modell. I utvikling av Helsefellesskapene bør de anbefalte prinsippene legges til grunn for lokale samarbeidsmodeller, særlig når det gjelder barn og unge med psykiske helseplager. Helsedirektoratet vurderer at Pakkeforløpene, Samhandlingsforløpene og lokale samarbeidsmodeller (Helsefellesskapene) må ses i sammenheng og som gjensidig avhengige tiltak for å lykkes med å sikre barn og unge med psykiske helseplager rett hjelp på rett sted til rett tid.

Siste faglige endring: 22. april 2021