Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6 Hvordan kan dagens styringssignaler og virkemidler best innrettes for å stimulere til mer dialog og understøtte tjenestene?

Styringssignalene fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene bør bygge på målsetningene i Nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) om blant annet tiltak som gir bedre samhandling og mer helhetlige tjenester. Det dreier seg om veiledning og samarbeid på systemnivå, som Helsefelleskapene legger opp til.

Det er flere virkemidler som kan bidra for å sikre bedre dialog mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. Digitale verktøy kan sikre god ressursbruk og gjennomførbarhet i områder med lange reiseavstander.

Kommunale tjenester for denne gruppen omfatter ofte ulike sektorer. En bør utrede hvordan det kan tilrettelegges for koordinering og elektronisk kommunikasjon på tvers av sektorer.

Bedre tilrettelegging for bruk av digitale verktøy kan også understøttes av tydelige anbefalinger gjennom pedagogiske virkemidler som Nasjonale faglige retningslinjer, veiledere og andre normerende produkter.

I hvilken grad samhandling skal være mer målbart og rapporteres bør en vurdere nærmere.

Det er noen samhandlingstjenester som rapporteres til NPR og gir grunnlag for ISF, jamfør kapittel om finansiering. Det vesentlige omfanget av samhandlingsaktiviteter blir derimot ikke rapportert detaljert og særskilt. Det kan for eksempel gjelde rehabiliteringspasienter eller pasienter innen psykisk helsevern som overføres til kommunen.

Helsedirektoratet har i oppdragsdokumentet for 2020 fått i oppdrag å vurdere hvordan kvalitetsbasert finansering (KBF) kan endres for å knytte ordningen tettere til sentrale mål for utvikling av spesialisthelsetjenesten, særlig knyttet til samhandling og digitalisering, jf. Nasjonal helse- og sykehusplan. Det skal legges vekt på å redusere antall indikatorer og tydeliggjøre sammenhengen mellom indikatorer og ønsket praksisendring i tjenesten.

Siste faglige endring: 22. april 2021