Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge og Nasjonal helse- og sykehusplan

For å bidra til rett hjelp til rett tid på rett sted, anbefaler Pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn og unge et felles forum med kommunale tjenester og psykisk helsevern. Hensikten er at barn, unge og foreldre i samarbeid med aktuelle tjenester drøfter og avklarer hva som er det beste tilbudet for dem.

Helsedirektoratet har i innspill til Nasjonal helse- og sykehusplan foreslått tre hovedmodeller for samarbeid rundt henvisning. Anbefalingene i rapporten omhandler noen av disse.

  • Felles møte ute i kommunen med psykisk helsevern og kommunale tjenester. Henvisninger drøftes og samtidig gjøres rettighetsvurdering
  • Felles henvisningsforum med representant fra spesialist før henvisning sendes til psykisk helsevern
  • Inkludering av representant fra kommune i inntaksteam i psykisk helsevern

Helse- og omsorgsdepartementet har som oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan gitt oppdrag til regionale helseforetak om bedre rutiner for avklaring av hjelpebehov hos barn og unge. Oppdraget omfatter alle typer lidelser/vansker hos barn. Dette oppdraget omhandler kun psykiske problemer/lidelser hos barn og unge.

Siste faglige endring: 22. april 2021