Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Rehabilitering i sykehus

Figur 1 viser variasjonen per måned for rehabiliteringsaktivitet i sykehus på nasjonalt nivå i perioden fra og med mars til og med august under pandemien, der aktiviteten i 2020 er relatert til samme perioder i 2019.

Figur 1. Rehabiliteringsaktivitet i sykehus på nasjonalt nivå per måned mars-august og for perioden samlet.  

For perioden sett under ett var nedgangen større for dag- og poliklinisk rehabilitering enn for døgnrehabilitering i sykehus. Behandling gjennomført på dag og på poliklinikkene var særlig lav i månedene april og mai, med en nedgang på henholdsvis 60 prosent og 78 prosent, men holdt også et relativt lavt nivå i de resterende månedene i perioden. For perioden samlet var nedgangen på 57 prosent for denne typen aktivitet.

Antall døgnopphold hvor pasienten mottok primær rehabilitering i sykehus var 43 prosent lavere  i 2020, for perioden samlet, enn i 2019. Reduksjonen i  primær døgnrehabilitering var størst  i månedene mars og april, med en nedgang på henholdsvis 51 prosent og 81 prosent. Tallgrunnlaget og analysene viser en større reduksjon i primær kompleks rehabilitering enn for primær enkel rehabilitering fra 2019 til 2020. For Norge samlet ble døgnopphold med primær kompleks rehabilitering redusert med 45 prosent i perioden fra og med mars til og med august. Tilsvarende hadde døgnopphold med primær enkel rehabilitering en nedgang på 38 prosent.

For Norge totalt var det fra 2019 til 2020  en reduksjon på 10 prosent i antall døgnopphold hvor pasienten mottok sekundær døgnrehabilitering i sykehus. Reduksjonen i døgnopphold med sekundær rehabilitering var størst i månedene april og mai, med en nedgang på henholdsvis på  29 prosent og 33 prosent.

Figur 2 viser aktivitet i 2020 sammenlignet med aktivitet året for regionene. Det framgår av figuren at det var relativt store forskjeller mellom regionene i hvor mye aktiviteten endret seg fra 2019 til 2020.

Figur 2. Rehabiliteringsaktivitet i sykehus på regionalt nivå for perioden mars-august. 

Helse Nord og Helse Midt-Norge hadde sterkest reduksjon i antall kontakter gjennomført som dagbehandling og/eller på poliklinikkene, med en nedgang på henholdsvis 90 prosent og 86 prosent. For samme type aktivitet hadde Helse Sør-Øst en nedgang på 38 prosent og Helse Vest hadde en nedgang på 74 prosent. I Helse-Midt opphørte avtalen med FysMed-klinikken AS fra og med 31.12. 2019, og St. Olavs hospital overtok vurdering av henvisninger og LHL Trondheim overtok rehabiliteringsoppgavene. Helsedirektoratet er kjent med at i Helse Sør-Øst ble døgnrehabilitering prioritert foran dag/poliklinisk rehabilitering grunnet smittevernhensyn. Mye av denne virksomhet ble også lagt om  til digitale tilbud. I Helse Vest ble all dag/poliklinisk rehabilitering utsatt pga. nedstengning i en kort periode i starten av pandemien.

Det var også regionale forskjeller i grad av nedgang av døgnopphold med primær rehabilitering i sykehus. Også her var reduksjonen størst i Helse Nord, med en nedgang på 70 prosent. De tre andre regionene hadde en nedgang på mellom 36 prosent og 45 prosent. Helsedirektoratet er kjent med at i Helse Nord  ble nesten alle rehabiliteringsavdelinger i starten av pandemien omgjort til Covid poster, og aktivitet innen rehabilitering ble redusert til et minimum. I Helse Vest ble det i en periode lånt ut personale til pandemipost, og de hadde derfor redusert rehabiliteringssenger med den konsekvens at kun sekundær rehabilitering kunne prioriteres.

Helse Vest og Helse Nord hadde sterkest reduksjon i antallet døgnopphold hvor pasienten mottok sekundær rehabilitering i sykehus, med en nedgang på henholdsvis 35 prosent og 34 prosent. For Helse Sør-Øst var antallet døgnopphold med sekundær rehabilitering omtrent likt i 2020 som i 2019, mens Helse Midt-Norge hadde en vekst på 25 prosent.

I Helse Nord ble nesten alle rehabiliteringsavdelinger i starten av pandemien  omgjort til "Covid-poster", og rehabiliteringsaktivitet stanset til et minimum. I Helse Sør-Øst  har ikke rehabiliteringsavdelingene i sykehus vært stengt ned, men  gått med redusert drift grunnet at personalet midlertidig ble benyttet inn i akuttavdelinger, også intensivavdelinger. Dette har bla satt i gang en positiv prosess med økt fokus på tidlig rehabilitering allerede fra intensivavdelinger. Helse Midt tok ned primær døgnrehabiliteringsaktivitet for å reservere sengeplasser og personell for en mulig økning av pasienter med covid-19 Korona. To geografisk frittliggende  rehabiliteringsinstitusjoner kan ha bidratt til at HMN har en høy aktivitet på sekundær rehabilitering. Rehabiliteringsaktiviteten økte til over normalt nivå for enkelte institusjoner i Helse Midt høsten 2020, da mye av etterslepet ble tatt inn.

Helseforetakene opplever også i større grad pasientutsatte konsultasjoner.

 

Siste faglige endring: 27. april 2021