Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Nedenfor oppsummeres Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger:

  • Videokonsultasjon ved satellittlegevaktene vurderes å fungere bra, både fra et pasient- og behandlerperspektiv. Pilotdistriktene selv har evaluert modellen og har valgt å sette modellen i ordinær drift og pasientene og helsepersonellet er i hovedsak fornøyde. Helsedirektoratet vurderer at styrken i modellen er at den er fleksibel og at den lar seg innpasse til lokale behov og variasjoner i organisering av tjenestetilbudet.
  • Helsedirektoratet vurderer at erfaringene med pilotmodellen og arbeidsformen har overføringsverdi til andre deler av legevakttjenesten i Norge. Hvordan modellene eventuelt skal utformes må, på samme måte som den økonomiske bærekraften, vurderes i de enkelte kommunene.
  • Arbeidet i pilotprosjektene har bidratt til fagutvikling og et kompetanseløft i begge pilotdistriktene. Eksisterende personellressurser benyttes på en innovativ måte med utnyttelse av videokonsultasjon. Modellen er godt lederforankret i begge distriktene. Helsedirektoratet mener at arbeidsformen svarer på flere av utfordringer legevaktene i distriktene står overfor i dag. Tilgjengelig lege ved legevaktsentral sammen med etablerte muligheter for videokonsultasjon har åpnet for økt bruk av video i kommunene utover legevaktsatellittene.
  • Sykebesøksraten og at legers deltakelse på utrykning må forventes å falle i de kommunene som mister ordinære legevakter. Utrykning av satellittsykepleier kan, sammen med økt samarbeid i den akuttmedisinske kjeden, bidra til å kompensere for denne effekten.

Med bakgrunn i at pasientgrunnlaget for pilotprosjektet ble begrenset av pandemien, anbefales en oppfølging på noen områder:

  • Det bør gjennomføres en analyse av effektene for pasientene etter en tid med ordinær drift. Momenter som kan undersøkes er blant annet om modellen egner seg bedre for noen pasientgrupper fremfor andre, og om modellen bidrar til et legevakttilbud med behandling av pasienter på beste effektive omsorgsnivå.
  • Helsedirektoratet mener at det bør gjennomføres forskning på bruk av videokonsultasjon med fokus på effektene for pasientene, tjenestetilbudet og for utnyttelsen av helse- og omsorgspersonellet i denne måten å organisere legevakttjenesten på.

Sist faglig oppdatert: 31. mars 2023