Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Innledning

Bakgrunn

Helsedirektoratet utlyste i 2018 en tilskuddsordning for utprøving av en ny organisasjonsmodell for legevakt i legevaktdistrikter med få innbyggere. Hensikten er at denne modellen i fremtiden skal kunne bidra til å sikre bærekraftige og forsvarlige legevakttjenester i grisgrendte områder.

Formålet med piloten er å gi bedre tilgjengelig tilbud til legevaktpasienter i små og mellomstore kommuner. Videre skal den styrke akuttberedskapen, utnytte samlede vaktressurser bedre, styrke rekruttering av fastleger i kommunen og ta i bruk digitale løsninger for å understøtte diagnostikk og behandling.

De to legevaktdistriktene som ble valgt til piloter var Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt (SYS IKL) og Molde interkommunale legevakt (MIKL). SYS IKL har legevaktsentral i Førde med fem satellittkommuner i legevaktdistriktet som omfatter til sammen 13 101 innbyggere. Romsdalsregionen har fire satellittkommuner med legevaktsentral i Molde som etablerte Molde interkommunale legevakt (MIKL) i prosjektperioden. Innbyggere i satellittkommunene i Romsdalsregionen utgjør 20 000.

Målområdene for utprøving av pilotmodellen for pilotdistriktene var:

  1. Tilgjengelighet av lege i tjenesten og et bedre tilbud til pasientene
  2. Kvalitet, kompetanse og kapasitet for operatører på legevaktsentralene
  3. Bedret rekruttering til og utnyttelse av kommunens vaktressurser
  4. Fagutvikling og oppfølging i legevaktdistriktet
  5. Utnyttelse av telemedisinske løsninger, radiosamband og digital kommunikasjon
  6. Samarbeidsavtaler og ledelsesforankring
  7. Tjenestens fremtidige bærekraft

Helsedirektoratet har ledet prosjektet med Steinar Olsen som prosjekteier. Arbeidsgruppen har bestått av prosjektlederne Torunn Lauritzen (2018- 2019), Marit Voltersvik (2019- 2021) og Janne K Kjøllesdal (2021- 2023), prosjektmedarbeidere har vært Terje Olav Øen og Ida Bjøntegård Oftedal. Referansegruppe har vært Nasjonalt råd for akuttmedisinske tjenester. I tillegg har styring og oppfølging vært ivaretatt i månedlige møter sammen med lokale prosjektledere og kommuneoverleger. Prosjektet er følgeevaluert av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) og sluttevalueringen ligger vedlagt. Pilotdistriktene har utarbeidet hver sin sluttrapport som oppsummerer deres resultater og vurderinger, som også ligger vedlagt.

Denne rapporten oppsummerer resultatene fra pilotprosjektet og presenterer Helsedirektoratets vurdering og anbefalinger.

Siste faglige endring: 31. mars 2023