Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

. Sammendrag

Omstendighetene til totalt 138 081 skadetilfeller ble rapportert med FMDS i 2022. I samme periode ble det rapportert 336 544 behandlede skadetilfeller med en skadediagnose. Dette betyr at NPR har informasjon om omstendighetene til 41 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.

Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler. Av alle rapporteringspliktige enheter, er det kun Bergen legevakt og Diakonhjemmet sykehus som ikke har rapportert data om personskader for 2022 til NPR. Oversikt over kompletthet presenteres i kapittel 2. Siden komplettheten i rapporteringen totalt sett er lav, må de statistiske fordelingene behandles med varsomhet. Se kapittel 2.1 for mer detaljert informasjon.
De fleste personskadene som ble innrapportert var resultat av ulykker. Det er også et betydelig antall personskader som skyldes vold/overfall og villet egenskade.

Det er lav alvorlighetsgrad på de fleste skadene, men eldre mennesker har oftere mer alvorlige skader enn yngre. Også egenskadene har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader.

Mange skader skjer i bolig, men også vei, gate, fortau, gang- og sykkelvei, samt sports- og idrettsområder er arenaer for mange rapporterte skader. I underkant av åtte prosent av skadene skjedde i forbindelse med inntektsgivende arbeid, og tyngdepunktet ligger i bygge- og anleggsvirksomhet.

Covid-19-pandemien har medført en rekke ekstraordinære tiltak i samfunnet siden nedstenging av landet i mars 2020. Disse tiltakene har også vært til stede i 2021 og i starten av 2022. All aktivitet og endring av aktivitet som presenteres i denne rapporten må sees i lys av dette. I avsnitt 1.4 og 1.7 vises det oversikter for flere år for de ulike aktivitetene ved skadetidspunkt.

Sist faglig oppdatert: 31. mars 2023