Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4.1Legetjenester innen heldøgns omsorg i kommunen

Helsedirektoratet publiserer tre nasjonale kvalitetsindikatorer om legetjenester ved norske sykehjem. Resultatene oppdateres årlig. To av indikatorene er fra KPR og en er fra SSB. På tidspunktet for årsrapporteringen for 2021 var ikke resultatene for disse indikatorene publisert. 2021 resultatene omtales derfor nedenfor. Resultatene vises på nasjonalt og kommunegruppe nivå.  

4.1.1 Liten økning i legetimer per beboer i sykehjem

Tabell 4.1 viser utvikling i gjennomsnittlig og median legetimer per uke for beboeren på sykehjem. På landsbasis i 2021 var antall legetimer per uke per beboer i sykehjem i gjennomsnitt 0,61. Det har vært en svak økning nasjonalt etter flere år med et gjennomsnitt på rundt 0,55 legetimer. Det har også vært en liten økning i median legetimer sammenlignet med 2020.

Tabell 4.1 Legetimer pr beboer i sykehjem, pr uke

Nasjonalt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Gjennomsnitt nasjonalt

0,53

0,55

0,55

0,56

0,55

0,56

0,61

Median nasjonalt 

0,45

0,47

0,48

0,52

0,50

0,51

0,54

 Kilde: SSB.

Tabellen under viser utvikling i median legetimer over tid, fordelt på kommunestørrelse. Gruppen med de største kommunene (>50 000) har hatt høyest medianverdi over tid, mens gruppene med de minste kommunene (<5 000 innbyggere) har hatt lavest median. Gruppen med 10 000 – 49 999 innbyggere har hatt størst økning i median legetimer fra 2020 til 2021. 

Tabell 4.2 Utvikling i median legetimer pr uke over tid, fordelt på kommunestørrelse

Median

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Under 2 000

0,43

0,47

0,42

0,47

0,44

0,47

0,47

2 000 – 4 999

0,44

0,40

0,43

0,47

0,47

0,44

0,47

5 000 – 9 999

0,45

0,45

0,48

0,50

0,50

0,50

0,54

10 000 – 49 999

0,51

0,53

0,54

0,57

0,57

0,57

0,64

50 000+

0,61

0,63

0,59

0,66

0,65

0,59

0,65

 Kilde: SSB.

4.1.2 Nedgang i sykehjemsbeboer som har fått legemiddelgjennomgang siste 12 måneder

Tabellen under utvikling over tid i andel av beboerne på sykehjem som hatt legemiddelgjennomgang i løpet av siste 12 måneder. På landsbasis var andelen 56,6 prosent i 2021, mens andelen i 2020 var på 58,3 prosent.

Tabell 4.3 Andel sykehjemsbeboere med legemiddelgjennomgang de siste 12 måneder

 

2017

2018

2019

2020

2021

Andel nasjonalt

49,5

54,6

57,7

58,3

56,6

 Kilde: KPR.

Tabell 4.4 viser resultatene for legemiddelgjennomgang fordelt etter kommunestørrelse. Andelen med gjennomført legemiddelgjennomgang økte i alle gruppene fra 2017 til 2020. I 2021 har det vært en reduksjon hos alle foruten om gruppen med de største kommunene, som har hatt en tilnærmet uendret andelen.  Gruppen med de største kommunene har hatt høyest andel over tid, mens gruppen med de minste kommunene har ligget lavest.

Tabell 4.4 Andel sykehjemsbeboere med legemiddelgjennomgang, etter kommunestørrelse

 

2017

2018

2019

2020

2021

Under 2 000

39,4

38,6

42,3

42,7

36,9

2 000 – 4 999

39,8

50,4

49,2

53,5

49,9

5 000 – 9 999

51,8

53,6

55,2

55,0

53,2

10 000 – 49 999

45,8

50,3

56,9

56,0

53,2

 50 000+

55,8

61,5

62,9

62,9

62,6

 Kilde: KPR.

4.1.3 Andel sykehjemsbeboer vurdert av lege siste 12 måneder er uendret

Tabellen under viser andel sykehjemsbeboere som har blitt vurdert av lege siste 12 måneder. I 2021 ble 65,6 prosent av sykehjemsbeboerne nasjonalt vurdert av lege siste 12 måneder. Det er uendret fra 2020.

Tabell 4.5 Sykehjemsbeboer vurdert av lege siste 12 måneder

 

2017

2018

2019

2020

2021

Andel nasjonalt

56,7

64,0

67,7

65,6

65,6

 Kilde: KPR.

Under vises resultatene for de ulike kommunegruppene. Også her er det gruppen med de største kommunene som har høyest andel over tid. Gruppen med de minste kommunene har hatt lavest andel over tid

Tabell 4.6 Sykehjemsbeboer vurdert av lege siste 12 måneder, etter kommunestørrelse

Andel

2017

2018

2019

2020

2021

Under 2 000 innbyggere

40,7

49,1

55,4

50,1

47,7

2 000 – 4 999

48,4

59,0

58,2

61,4

63,1

5 000 – 9 999

56,9

63,8

69,3

67,2

67,0

10 000 – 49 999

55,2

59,3

66,4

62,6

62,3

 50 000+

61,9

70,8

71,8

69,4

69,4

 Kilde: KPR.

Resultatene for 2021 viser en svak forbedring i resultatene for den nasjonale indikatoren som måler legetimer per uke for beboere på sykehjem. Andel beboere med gjennomført legemiddelgjennomgang har gått noe ned, mens andel beboere i sykehjem som er vurdert av lege siste 12 måneder er uendret sammenlignet med 2020.

Som vist i tidligere årsrapporter kan resultatene for kvalitetsindikatorene om legetjenester i sykehjem antyde at sykehjemsbeboerne i store kommuner mottar mer legetjenester enn i små kommuner. Som tidligere påpekt er det imidlertid vanskelig å si hva som er årsaken til variasjonen mellom kommunegruppene. Variasjonen kan også skyldes faktorer som ulik bevissthet rundt og apparat for registering og rapportering av tall til de nasjonale registrene, ulik alderssammensetning blant beboeren på sykehjem, samt ulike terskel for å få sykehjemsplass i små og store kommuner.

Siste faglige endring: 27. september 2023